سامانه ملی بازی‌های رایانه‌ای

بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای

ورود کاربر

  تهران - خیابان مطهری - خیابان سلیمان خاطر - خیابان وراوینی - خیابان زیرک زاده - نبش کوچه گلزار غربی - پلاک 32 تلفن: 5-88310370


بخش ایمیل داخلی
مدیریت ceo@ircg.ir 535
معاونت ارتباطات و روابط عمومی info@ircg.ir 441
معاونت حمایت hemayat@ircg.ir 341
معاونت نظارت و ارزشیابی nezarat@ircg.ir 241
مدیریت پژوهش (دایرک) info@direc.ir 421
معاونت اداری و مالی financial@ircg.ir 111
معاونت توسعه و برنامه‌ریزی commercial@ircg.ir 331
نظام رده‌بندی سنی ESRA esra@ircg.ir 244
مدیریت فرهنگی farhangi@ircg.ir
انستیتو ملی بازی‌سازی info@irangdi.ir 88305904
ستاد مبارزه با بازی‌های رایانه‌ای غیرمجاز ssbbr@ircg.ir 431
فناوری اصلاعات software@ircg.ir 311
دبیرخانه فکس: 120 111