سامانه ملی بازی‌های رایانه‌ای

بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای

ورود کاربر

صف انتظار صدور مجوز نشر بر بستر شبکه

شماره صف کد رهگیری تاریخ ثبت درخواست وضعیت
1PCR-97030800021397/03/08آپلود قرارداد با ناشر خارجی
2PCR-97030900031397/03/09آپلود قرارداد با ناشر خارجی
3PCR-97031900021397/03/19تکمیل مدارک در سامانه
4PCR-97032000021397/03/20آپلود قرارداد با ناشر خارجی
5PCR-97032300031397/03/23تکمیل مدارک در سامانه
6PCR-97041200021397/04/12آپلود قرارداد با ناشر خارجی
7PCR-97042400021397/04/24تکمیل مدارک در سامانه
8PCR-97052500031397/05/25آپلود قرارداد با ناشر خارجی
9PCR-97091700021397/09/17تکمیل مدارک در سامانه
10PCR-97102200021397/10/22تکمیل مدارک در سامانه
11PCR-98022700021398/02/27تکمیل مدارک در سامانه
12PCR-98050700021398/05/07تکمیل مدارک در سامانه
13PCR-98111600021398/11/16بررسی محتوایی مدارک
14PCR-98112600021398/11/26بررسی محتوایی مدارک