دستورالعمل صدور مجوز بازیگاه

مشاهده گردش کار


مقدمه:

به استناد قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مصوب سال 1365 مجلس شـورای اسـلامی و اساسـنامه بنیـاد ملـی بازی‌های رایانه‌ای، مصوب سال 1385 شورای عالی انقلاب فرهنگی با اصلاح بعدی آن و در اجرای مصوبه مورخ 4/6/1397 شورای راهبری توسعه مدیریت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، «دستورالعمل صدور مجوز فعالیت بازی‌گاه» به شرح زیر ابلاغ می‌شود: 


1-    تعاریف: 

1-1-    بازی‌گاه: مکان عمومی به صورت فیزیکی یا در آدرس الکترونیک در بستر شبکه تحت هر عنوانی اعم از باشگاه ورزش‌های الکترونیک، بازی‌سرا، گیم‌نت و گیم‌سنتر، مرکز سرگرمی و غیره است که کاربران می¬توانند با استفاده از تجهیزات نصـب شـده در آن یا بهره گیری از فضای شبکه از یک یا چند بازی رایانه¬ای در دسترس استفاده کنند.

1-2-     مجوز فعالیت بازی¬گاه: سندی است که در حدود مقررات این دستورالعمل توسط بنیاد ملی بازی¬¬های رایانه¬ای صادر و به موجب آن اجازه ایجاد و فعالیت بازی¬گاه¬ برای مدت معین به اشخاص حقیقی یا حقوقی حائز شرایط مقرر اعطا می¬شود.

1-3-    صاحب مجوز: شخصی حقیقی یا حقوقی واجد صلاحیتی که مجوز بازی‌گاه به نام وی صادر شده و مسئولیت نظارت بر اجرای وظایف مدیر مسئول و چگونگی اداره بازی‌گاه و مسئولیت کامل بازی‌گاه از هر حیث را بر عهده دارد. 

1-4-    مدیرمسئول: شخص حقیقی واجد صلاحیت که مسئولیت اداره امور مربوط به بازی‌گاه را برعهده دارد و نام وی در مجوز فعالیت بازی¬گاه قید می شود.

1-5-    بنیاد: بنیاد ملی بازی های رایانه ای

1-6-    سامانه: سامانه ملی بازی های رایانه ی به نشانیPORTAL.IRCG.IR


2-    شرایط لازم: 

2-1-    برای متقاضی شخص حقیقی:

2-1-1-    تابعیتایران؛

2-1-2-    حداقل(20)سالتمامشمسی؛

2-1-3-    پایان خدمت یا معافیت دائم از خدمت وظیفه عمومی، برای اشخاص ذکور؛

2-1-4-    عدم سوءپیشینه مؤثر کیفری و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی؛ به حکم قطعی دادگاه صالح؛

2-1-5-    کسب حد نصاب قبولی در آزمون اطلاعات تخصصی بازی های رایانه ای و قوانین و مقرّرات مربوط؛

2-2-    برای متقاضی شخص حقوقی:

2-2-1-    شرکت یا موسسه غیر تجاری دارای تابعیت ایرانی و نصاب حداقل 51 درصد صاحبان سهام یا سهم الشرکه ایرانی و اکثریت عددی ایرانی در هیئت مدیره باشد.

2-2-2-    موضوع یا یکی از موضوعات شرکت یا موسسه غیر تجاری متقاضی باید فعالیت های فرهنگی بازی های رایانه ای باشد.

2-2-3-    مدیرعامل شرکت یا موسسه غیر تجاری متقاضی باید شرایط زیر را داشته باشد:

2-2-3.1.    تابعیت ایران

2-2-3.2.    دارا بودن گواهینامه پایان خدمت یا معافیت دائم برای اشخاص ذکور.

2-2-3.3.    عدم سوء پیشینه مؤثر کیفری و عدم محرومیت از حقوق اجتمـاعی؛ بـه حکـم قطعی دادگاه صالح

2-2-3.4.    کسب حد نصاب قبولی در آزمون «اطلاعات تخصصی بازی های رایانه ای و قوانین و مقرّرات مربوط».

2-3-    برای مدیرمسئول: 

مدیر مسئول باید دارای همان شرایطی باشد که برای متقاضی شخص حقیقی  در بند 1-2 قید شده است.


3-    مدارک لازم: 

3-1-    برای شخص حقیقی:

3-1-1-    کارت ملی 

3-1-2-    عکس پرسنلی 

3-1-3-    کارت پایان خدمت یا معافیت دائم؛

3-1-4-    برگه عدم سوء پیشینه مؤثر کیفری؛

3-1-5-    مدارک بازی‌گاه دارای شرایط مرقوم در بند 1-5 این دستورالعمل.

3-2-    برای شخص حقوقی:

3-2-1-    کارت ملی مدیرعامل

3-2-2-    عكس پرسنلی مدیرعامل 

3-2-3-    گواهی پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم مدیرعامل؛

3-2-4-    گواهي عدم سوءپيشينه موثر كيفري مدیر عامل؛

3-2-5-    اساس‌نامه، آگهی تأسیس و حسب مورد آخرین تغییرات مندرج در روزنامه رسمی منطبق با شرایط مقرر در این دستورالعمل؛

3-2-6-    مدارک بازی‌گاه دارای شرایط مرقوم در بند 1-5 این دستورالعمل.

3-3-     برای مدیرمسئول: (در صورتی که مدیرمسئول معرفی شده شخصی غیر از متقاضی حقیقی یا مدیرعامل شخص حقوقی است)

3-3-1-    کارت ملی

3-3-2-    عکس پرسنلی

3-3-3-    کارت پایان خدمت یا معافیت دائم 

3-3-4-    برگه عدم سوء پیشینه موثر کیفری

3-4-    برای دستگاه¬های اجرایی 

3-4-1-    حکم بالاترین ترین مقام اجرایی دستگاه یا مقـام مجـاز از طرف وی برای فعالیت بازی‌گاه؛

3-4-2-    معرفی نامه مدیر مسئول بازی‌گاه و مدارک مربوط به احراز  دارا بودن شرایط مقرر در قسمت 1-2 بند دو این دستورالعمل؛

3-4-3-    مدارک بازی‌گاه دارای شرایط مرقوم در بند 1-5 این دستورالعمل.


4-      فرایند صدور مجوز فعالیت بازی‌گاه 

4-1-    ورود به سامانه و تکمیل فرم ها و بارگذاری مدارک لازم موضوع بند 3 این دستور العمل؛

4-2-    بررسی مدارک و حسب مورد اعلام نواقص به متقاضی؛

4-3-    صدور مجوز یک ساله فعالیت بازی‌گاه.

تبصره1- زمان تقریبی انجام کلیه فرایندهای فوق در صورت تکمیل بودن مدارک حداکثر  7 روز کاری است و در صورت رد درخواست، به هر دلیل، متقاضی می تواند ظرف مدت 10 روز اعتراض خود را با ذکر دلایل و مستندات به بنیاد اعلام کند. به اعتراض متقاضی ظرف مدت سه روز کاری رسیدگی و نتیجه با تایید مدیرعامل بنیاد به وی از طریق سامانه اعلام می شود.

تبصره2- هرگونه تغییر یا فوت و حجر مدیران و صاحبان امضا، مدیرعامل و مدیرمسئول بازی‌گاه، تغییر نشانی محل و یا دامنه بازیگاه باید بلافاصله از طریق سامانه به بنیاد اعلام و مراحل تایید مجدد آن طی شود.


5-    سایر مقررات: 

5-1-    شرایط مکان فعالیت و تجهیزات بازی‌گاه به شرح زیر است:

5-1-1-    مالکیت یا مالکیت منافع متقاضی بر مکان بازی‌گاه با ارائه اسناد مالکیت ملک یا سرقفلی یا اسناد اجاره معتبر؛

5-1-2-    عدم مغایرت استفاده از مکان مربوط برای فعالیت بازی‌گاه با کاربری ملک مزبور و ضوابط و مقررات شهرداری و شهرسازی و آتش نشانی؛ 

5-1-3-    تاییدیه پلیس اماکن عمومی؛

5-1-4-    تناسب مکان و مساحت با تجهیزات و تعداد کاربران برای فعالیت بازی‌گاه؛

5-1-5-    امکانات سرمایشی، گرمایشی و تهویه؛

5-1-6-    تجهیزات و امکانات لازم برای نصب و کاربری بازی رایانه¬ای؛

5-1-7-    پیش¬بینی امکانات لازم برای تفکیک سنی و جنسیتی؛

5-1-8-    رعایت نکات ایمنی ساختمان ها و اماکن عمومی و وجود امکانات ايمني نظير کپسول اطفاي حريق و سيستم هشدار دهنده)

5-2-    مدت اعتبار مجوز فعالیت بازیگاه یکسال است و تقاضای تمدید آن باید حداکثر یک ماه قبل از انقضای مدت مجوز صادره قبلی برای بنیاد ارسال شود. بنیاد پس از وصول درخواست و با بررسی گزارش عملکرد به همراه مستندات مربوط و گزارش هیئت رسیدگی به تخلفات مربوط به بازی‌گاه درخصوص تمدید مجوز تصمیم‌گیری می¬کند. 

5-3-    صاحب مجوز فعالیت بازی‌گاه می¬تواند شخصا به عنوان مدیر مسئول انجام وظیفه کند یا شخص واجد شرایط دیگری را به عنوان مدیر مسئول (از طریق سامانه برخط) به بنیاد معرفی نماید. فعالیت مدیر مسئول تنها پس از کسب حد نصاب قبولی مدیر مسئول بازی‌گاه در آزمون «اطلاعات تخصصی بازی های رایانه ای و قوانین و مقرّرات مربوط» قانونی می باشد.

5-4-    صاحب مجوز و مدیر مسئول آن¬، نمی¬توانند هم زمان سمت مدیر مسئول در دو یا چند بازی‌گاه مختلف را برعهده داشته باشند.  

5-5-    صاحب مجوز و مدیر مسئول بازی¬گاه‌ مکلف¬اند فقط نسخه¬های بازی رایانه¬ای¬ دارای رده‌بندی بازی های رایانه ای (ESRA) و پروانه انتشار را که توسط ناشران بازی رایانه‌ای دارای مجوز فعالیت (به شرح ناشرین مجاز معرفی شده روی درگاه اینترنتی بنیاد به نشانی www.ircg.ir) یا در مورد بازی‌های تولید شده در داخل کشور، توسط تولید‌کننده بازی رایانه‌ای دارای مجوز فعالیت مربوط منتشر شده است، را برروی تجهیزات بازی‌گاه تحت مسئولیت خود نصب کنند. 

5-6-     به استثنای بازی¬گاه¬های موضوع تبصره ذیل این ماده، تعامل اشخاص کمتر از (15) سال با بازی رایانه¬ای در بازی‌گاه منوط به حضور و احراز هویت و ولایت ولی قانونی آن¬ها در بازی‌گاه و تکمیل و امضای رضایت¬نامه کتبی است. 

تبصره- بازی¬گاه‌هایی که به تشخیص بنیاد تمام بازی¬های رایانه ای منصوب در آن از نوع بازی رایانه¬ای پیشانه¬ای (کنسولی) است و بر روی تمام پیشانه¬ (کنسول)¬های مورد استفاده در آن¬ها صرفا یک یا چند بازی رایانه¬ای  مشخص و دارای رده¬ اسرا مجاز برای استفاده کودکان و نوجوانان قابل اجرا باشد، از مقررات موضوع این بند مستثنی هستند.

5-7-    فعالیت بازی‌گاه و همچنین ورود و حضور اشخاصی به جز مدیر مسئول و صاحب مجوز بازی‌گاه و اشخاصی که حضور ایشان برای انجام امور مربوط به بازی‌گاه ضروری است، در غیاب مدیر مسئول بازی‌گاه ممنوع است و چنانچه مدیر مسئول نتواند در بازی‌گاه حاضر شود یا به هر دلیل پس از حضور، بازی‌گاه را ترک کند، باید از عدم حضور ارباب رجوع و عدم استفاده از بازی رایانه¬ای در بازی‌گاه در مدت غیبت خود، اطمینان یابند. در بازیگاه های بر بستر شبکه صاحب مجوز باید از امنیت فنی بازی رایانه ای اطمینان حاصل کند.

5-8-    صاحب مجوز و مدیر مسئول بازی‌گاه باید پیش از فراهم کردن امکان تعامل با بازی رایانه ای، هویت کاربر را با مطالبه کارت ملی یا اطلاعات آن دریافت کنند و هویت کاربران، نوع و زمان استفاده از بازی رایانه ای را ثبت و نگهداری و در صورت مراجعه و درخواست بنیاد یا والدین یا سایر مراجع قانونی ارائه کنند.

5-9-    صاحب مجوز و مدیر مسئول بازی‌گاه مسئول اجرای مقررات این دستورالعمل و ممانعت از نقض قوانین و مقررات و شئون اخلاقی و اجتماعی توسط مدیران، متصدیان و مراجعه کنندگان در بازی‌گاه تحت مسئولیت خود هستند. 

5-10-    فعالیت توأمان بازی‌گاه  با سایر امور فرهنگی و غیر فرهنگی (اعم از کافی نت، کافی شاپ یا غیر از آن) در یک مکان ممنوع است.

5-11-    برگزاری مسابقات در بازی‌گاه‌ها منوط به کسب مجوز جداگانه برگزاری مسابقه و برابر دستورالعمل های بنیاد است.

5-12-    صاحب مجوز و مدیرمسئول بازی‌گاه موظف به نصب اطلاعیه مصوب بنیاد در قالب یک تابلو (با محتوای تذکرات در خصوص عدم ارائه بازی‌های غیر مجاز و ارتباط با مرجع صدور مجوز) در معرض دید عموم  در محل بازی‌گاه است. 

5-13-    صاحب مجوز و مدیر مسئول بازی¬گاه‌ مکلف¬اند در هنگام فراهم کردن دسترسی کاربران به بازی رایانه¬ای از تناسب رده سنی اسرای بازی رایانه¬ای با سن کاربران اطمینان یابند. 

5-14-    مجوز فعالیت بازی گاه صرفا پس از بررسي عملكرد و احراز رعايت کامل مقررات مربوط به بازی گاه و عدم تخلف و شكايت، تمدید خواهد شد. مجوز فعالیت بازی گاه‌ که به طور فصلی یا برای یک رویداد خاص یا به هر نحو برای دوره کمتر از یکسال ایجاد می‌شوند، با احراز شرایط مقرر در این دستورالعمل، برای مدت مورد درخواست مجوز صادر خواهد شد.

5-15-    انجام هرگونه شرط¬بندی، قمار یا هر رفتار دیگری که به هر نحو از انحاء موجب تعهد بازنده یا بازندگان به برنده یا برندگان بازی اعم از تعهد به پرداخت وجه یا تأدیه مال یا انجام کاری شود، در بازی¬گاه¬ها و مسابقات بازی¬های رایانه‌ای، ممنوع است.


6-    در موارد سکوت، ابهام، اجمال یا نقص این دستور العمل، قوانین و مقررات عمومی در خصوص فعالیت‌های فرهنگی ملاک عمل است. با متخلفان برابر دستور العمل‌های نظارت و بازرسی و رسیدگی به تخلفات مصوب هیئت مدیره بنیاد ملی بازی های رایانه ای و مقررات موضوعه از جمله "قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیر مجاز می نمایند" و بند "ز" فهرست کارگروه (کمیته) تعیین مصادیق مجرمانه دادستانی کل کشور برخورد می‌شود.


7-    بنياد مكلف است فهرست مجوزهاي صادر شده بر اساس اين دستور العمل را از طريق سامانه به اطلاع عموم برساند.


8-    این دستور العمل در (8) بند و (3) تبصره در تاریخ 1399/03/26 به تصویب وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی رسید و لازم الاجراست و از این پس مقررات، دستورالعمل‌ها و شیوه نامه‌های قبلی مرتبط با موضوع این دستورالعمل از جمله آیین نامه نحوه صدور مجوز تاسیس و نظارت بر مراکز عرضه و استفاده از بازیهای تصویری و رایانه ای مصوب 13/9/1373 و  همچنین بخش های پنجم و هشتم ضوابط تولید و توزیع بازی های رایانه ای مصوب 26/7/1395 وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ملغی است و صرفا صدور مجوز فعالیت بازی‌گاه مطابق دستورالعمل حاضر انجام می شود.  بدیهی است هرگونه تغییر مفاد این دستورالعمل منوط به طی فرایند فنی و حقوقی لازم از مبادی قانونی ذی‌ربط (دفتر نوسازی و تحول اداری و دفتر حقوقی و مالکیت معنوی وزارت و بنیاد) و با تایید شورای راهبری توسعه مدیریت این وزارتخانه خواهد بود.


سید عباس صالحی

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

نمودار گردش کار