دستورالعمل صدور مجوز بازیگاه

مشاهده گردش کار


مقدمه:

به استناد قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مصوب سال 1365 مجلس شـورای اسـلامی و اساسـنامه بنیـاد ملـی بازی‌های رایانه‌ای، مصوب سال 1385 شورای عالی انقلاب فرهنگی با اصلاح بعدی آن و در اجرای مصوبه مورخ 4/6/1397 شورای راهبری توسعه مدیریت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، «دستورالعمل صدور مجوز فعالیت بازی‌گاه» به شرح زیر ابلاغ می‌شود: 


1-    تعاریف: 

1-1-    بازی‌گاه: مکان عمومی به صورت فیزیکی یا در آدرس الکترونیک در بستر شبکه تحت هر عنوانی اعم از باشگاه ورزش‌های الکترونیک، بازی‌سرا، گیم‌نت و گیم‌سنتر، مرکز سرگرمی و غیره است که کاربران می¬توانند با استفاده از تجهیزات نصـب شـده در آن یا بهره گیری از فضای شبکه از یک یا چند بازی رایانه¬ای در دسترس استفاده کنند.

1-2-     مجوز فعالیت بازی¬گاه: سندی است که در حدود مقررات این دستورالعمل توسط بنیاد ملی بازی¬¬های رایانه¬ای صادر و به موجب آن اجازه ایجاد و فعالیت بازی¬گاه¬ برای مدت معین به اشخاص حقیقی یا حقوقی حائز شرایط مقرر اعطا می¬شود.

1-3-    صاحب مجوز: شخصی حقیقی یا حقوقی واجد صلاحیتی که مجوز بازی‌گاه به نام وی صادر شده و مسئولیت نظارت بر اجرای وظایف مدیر مسئول و چگونگی اداره بازی‌گاه و مسئولیت کامل بازی‌گاه از هر حیث را بر عهده دارد. 

1-4-    مدیرمسئول: شخص حقیقی واجد صلاحیت که مسئولیت اداره امور مربوط به بازی‌گاه را برعهده دارد و نام وی در مجوز فعالیت بازی¬گاه قید می شود.

1-5-    بنیاد: بنیاد ملی بازی های رایانه ای

1-6-    سامانه: سامانه ملی بازی های رایانه ی به نشانیPORTAL.IRCG.IR


2-    شرایط لازم: 

2-1-    برای متقاضی شخص حقیقی:

2-1-1-    تابعیتایران؛

2-1-2-    حداقل(20)سالتمامشمسی؛

2-1-3-    پایان خدمت یا معافیت دائم از خدمت وظیفه عمومی، برای اشخاص ذکور؛

2-1-4-    عدم سوءپیشینه مؤثر کیفری و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی؛ به حکم قطعی دادگاه صالح؛

2-1-5-    کسب حد نصاب قبولی در آزمون اطلاعات تخصصی بازی های رایانه ای و قوانین و مقرّرات مربوط؛

2-2-    برای متقاضی شخص حقوقی:

2-2-1-    شرکت یا موسسه غیر تجاری دارای تابعیت ایرانی و نصاب حداقل 51 درصد صاحبان سهام یا سهم الشرکه ایرانی و اکثریت عددی ایرانی در هیئت مدیره باشد.

2-2-2-    موضوع یا یکی از موضوعات شرکت یا موسسه غیر تجاری متقاضی باید فعالیت های فرهنگی بازی های رایانه ای باشد.

2-2-3-    مدیرعامل شرکت یا موسسه غیر تجاری متقاضی باید شرایط زیر را داشته باشد:

2-2-3.1.    تابعیت ایران

2-2-3.2.    دارا بودن گواهینامه پایان خدمت یا معافیت دائم برای اشخاص ذکور.

2-2-3.3.    عدم سوء پیشینه مؤثر کیفری و عدم محرومیت از حقوق اجتمـاعی؛ بـه حکـم قطعی دادگاه صالح

2-2-3.4.    کسب حد نصاب قبولی در آزمون «اطلاعات تخصصی بازی های رایانه ای و قوانین و مقرّرات مربوط».

2-3-    برای مدیرمسئول: 

مدیر مسئول باید دارای همان شرایطی باشد که برای متقاضی شخص حقیقی  در بند 1-2 قید شده است.


3-    مدارک لازم: 

3-1-    برای شخص حقیقی:

3-1-1-    کارت ملی 

3-1-2-    عکس پرسنلی 

3-1-3-    کارت پایان خدمت یا معافیت دائم؛

3-1-4-    برگه عدم سوء پیشینه مؤثر کیفری؛

3-1-5-    مدارک بازی‌گاه دارای شرایط مرقوم در بند 1-5 این دستورالعمل.

3-2-    برای شخص حقوقی:

3-2-1-    کارت ملی مدیرعامل

3-2-2-    عكس پرسنلی مدیرعامل 

3-2-3-    گواهی پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم مدیرعامل؛

3-2-4-    گواهي عدم سوءپيشينه موثر كيفري مدیر عامل؛

3-2-5-    اساس‌نامه، آگهی تأسیس و حسب مورد آخرین تغییرات مندرج در روزنامه رسمی منطبق با شرایط مقرر در این دستورالعمل؛

3-2-6-    مدارک بازی‌گاه دارای شرایط مرقوم در بند 1-5 این دستورالعمل.

3-3-     برای مدیرمسئول: (در صورتی که مدیرمسئول معرفی شده شخصی غیر از متقاضی حقیقی یا مدیرعامل شخص حقوقی است)

3-3-1-    کارت ملی

3-3-2-    عکس پرسنلی

3-3-3-    کارت پایان خدمت یا معافیت دائم 

3-3-4-    برگه عدم سوء پیشینه موثر کیفری

3-4-    برای دستگاه¬های اجرایی 

3-4-1-    حکم بالاترین ترین مقام اجرایی دستگاه یا مقـام مجـاز از طرف وی برای فعالیت بازی‌گاه؛

3-4-2-    معرفی نامه مدیر مسئول بازی‌گاه و مدارک مربوط به احراز  دارا بودن شرایط مقرر در قسمت 1-2 بند دو این دستورالعمل؛

3-4-3-    مدارک بازی‌گاه دارای شرایط مرقوم در بند 1-5 این دستورالعمل.


4-      فرایند صدور مجوز فعالیت بازی‌گاه 

4-1-    ورود به سامانه و تکمیل فرم ها و بارگذاری مدارک لازم موضوع بند 3 این دستور العمل؛

4-2-    بررسی مدارک و حسب مورد اعلام نواقص به متقاضی؛

4-3-    صدور مجوز یک ساله فعالیت بازی‌گاه.

تبصره1- زمان تقریبی انجام کلیه فرایندهای فوق در صورت تکمیل بودن مدارک حداکثر  7 روز کاری است و در صورت رد درخواست، به هر دلیل، متقاضی می تواند ظرف مدت 10 روز اعتراض خود را با ذکر دلایل و مستندات به بنیاد اعلام کند. به اعتراض متقاضی ظرف مدت سه روز کاری رسیدگی و نتیجه با تایید مدیرعامل بنیاد به وی از طریق سامانه اعلام می شود.

تبصره2- هرگونه تغییر یا فوت و حجر مدیران و صاحبان امضا، مدیرعامل و مدیرمسئول بازی‌گاه، تغییر نشانی محل و یا دامنه بازیگاه باید بلافاصله از طریق سامانه به بنیاد اعلام و مراحل تایید مجدد آن طی شود.


5-    سایر مقررات: 

5-1-    شرایط مکان فعالیت و تجهیزات بازی‌گاه به شرح زیر است:

5-1-1-    مالکیت یا مالکیت منافع متقاضی بر مکان بازی‌گاه با ارائه اسناد مالکیت ملک یا سرقفلی یا اسناد اجاره معتبر؛

5-1-2-    عدم مغایرت استفاده از مکان مربوط برای فعالیت بازی‌گاه با کاربری ملک مزبور و ضوابط و مقررات شهرداری و شهرسازی و آتش نشانی؛ 

5-1-3-    تاییدیه پلیس اماکن عمومی؛

5-1-4-    تناسب مکان و مساحت با تجهیزات و تعداد کاربران برای فعالیت بازی‌گاه؛

5-1-5-    امکانات سرمایشی، گرمایشی و تهویه؛

5-1-6-    تجهیزات و امکانات لازم برای نصب و کاربری بازی رایانه¬ای؛

5-1-7-    پیش¬بینی امکانات لازم برای تفکیک سنی و جنسیتی؛

5-1-8-    رعایت نکات ایمنی ساختمان ها و اماکن عمومی و وجود امکانات ايمني نظير کپسول اطفاي حريق و سيستم هشدار دهنده)

5-2-    مدت اعتبار مجوز فعالیت بازیگاه یکسال است و تقاضای تمدید آن باید حداکثر یک ماه قبل از انقضای مدت مجوز صادره قبلی برای بنیاد ارسال شود. بنیاد پس از وصول درخواست و با