دستورالعمل صدور مجوز فعالیت نشر

مشاهده گردش کار


مقدمه:

    به استناد قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مصوب سال 1365 مجلس شـورای اسـلامی و اساسـنامه بنیـاد ملـی بازی‌های رایانه‌ای، مصوب سال 1385 شورای عالی انقلاب فرهنگی با اصلاح بعدی آن و در اجرای مصوبه مورخ 4/6/1397 شورای راهبری توسعه مدیریت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، «دستورالعمل صدور مجوز فعالیت نشر بازی‌های رایانه‌ای» به شرح زیر ابلاغ می‌شود:


1.    تعاریف: 

1.1.    بازی رایانه‌ای: برنامه رایانه‌ای که کارکرد آن‌ مبتنـی بر جـذّابیّت حاصل از قابلیـت عکس‌العمل نظام‌مند دیداری، شنیداری یا حرکتی به رفتار یک یا چند انسـان اسـت؛ اعم از آن که برای هر منظور، از قبیل تفریح، سرگرمی و آموزش تولید شده یا مـورد استفاده قرار گیرد. انواع بازی‌های پیشانه‌ای، بازی‌های دستگاه‌های همراه (موبایل) و بازی‌های ویدئویی نیز از اقسام بازی رایانه‌ای محسوب می‌شوند.

1.2.    مجوز فعالیت نشر بازی‌های رایانه ای: سندی است که به موجب آن به اشخاص حقوقی وفق دستورالعمل صدور مجوز فعالیت نشر بازی‌های رایانه ای، اجازه فعالیت در زمینه نشر بازی های رایانه ای توسط بنیاد اعطا می شود.

1.3.    ناشر: شخص حقوقی ایرانی است که پس از احراز شرایط و با طی تشریفات مقرر در این دستورالعمل، مجوز  فعالیت نشر بازی‌های رایانه‌ای از بنیاد دریافت می‌کند.

1.4.    نشر بر بستر شبکه (برخط): گونه ای از نشر بازی رایانه ای است که شامل راهبری فرایند قراردادن کارساز بازی رایانه ای برخط از طریق دستگاه‌های متصل به شبکه یا حسب مورد، قراردادن فایل کارخواه بازی رایانه ای برخط در معرض دسترسی و بهره برداری عموم می شود.

1.5.    نشر بر حامل: گونه ای از نشر بازی رایانه ای است  که شامل راهبری فرایند قراردادن بازی رایانه ای در معرض بهره برداری عموم به صورت فیزیکی با استفاده از حامل‌های دیجیتال می شود، اعم از اینکه به هر طریق از فضای شبکه برای عرضه آن استفاده شود یا نشود.

1.6.    پروانه انتشار: سندی است که به موجب آن اجازه انتشار یک بازی رایانه ای به گونه یا گونه های مشخص به اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط اعطا می شود.

1.7.    پیشانه: دستگاهی است که استفاده اصلی آن، بـا بازی رایانه‌ای است؛ اعم از آن‌که بازی رایانه‌ای نیز در همان دستگاه اجرا شود یا پیشانه به دستگاه دیگری متصل شود که بازی رایانه‌ای در آن اجرا می‌شود. 

1.8.    دستگاه پیشانه‌ای اتاقکی: دستگاهی  است که  امکان تعامل یک یا چنـد انسـان با  یک یا چند بازی رایانه‌ای درون خود را صرفا از طریق پیشانه دارای اتاقک، جایگاه یا ابزار اتصال برای کاربر  فراهم می کند؛ مانند دستگاه ها و پیشانه های نصب شده در شهربازی ها و پارک‌ها.

1.9.    کارخواه  بازی: بخشی از بازی برخط اسـت که بـر روی دسـتگاه مـورد استفاده کاربر ذخیره می‌شود.

1.10.    کارساز  بازی: برنامه رایانـه‌ای اسـت که ارتبـاط آن بـا پویشـگر دستگاه مورد استفاده یا کارخواه بازی ذخیره شـده بـر روی دسـتگاه مزبـور، در بسـتر شبکه، اجرای بازی برخط را ممکن می‌کند.

1.11.    مراکز تکثیر مجاز: کارخانه ها یا واحدها و مراکز دارای مجوزهای لازم قانونی.

1.12.    سامانه: منظور "سامانه ملی بازی های رایانه ای" به نشانی "portal.ircg.ir" است.

1.13.    بنیاد: بنیاد ملی بازی های رایانه ای.


2.    شرایط لازم: 

2.1.    ناشر باید شرکت یا موسسه غیر تجاری دارای تابعیت ایرانی و نصاب حداقل 51 درصد صاحبان سهام یا سهم الشرکه و اکثریت عددی ایرانی در هیئت مدیره باشد.

2.2.    موضوع یا یکی از موضوعات شرکت یا موسسه غیر تجاری متقاضی مجوز نشر باید فعالیت های فرهنگی بازی های رایانه ای باشد.

2.3.    مدیرعامل شرکت یا موسسه غیر تجاری متقاضی مجوز نشر باید شرایط زیر را داشته باشد:

2.3.1.    تابعیت ایران

2.3.2.    دارا بودن گواهینامه پایان خدمت یا معافیت دائم یا موقت معتبر از خدمت وظیفه عمومی برابر قوانین و مقرّرات مربوط، برای اشخاص ذکور.

تبصره- مجوّز فعّالیّت شرکت‌ها و مؤسساتی که مدیرعامل آن‌ها دارای معافیت موقت از خدمت وظیفه عمومی است، برای مدّت حداکثر یک سال حسب مورد صادر یا تمدید می‌شود. تمدید مجوّز مزبور و ادامه فعالیت برای دوره‌های یک ساله، مشروط به اعتبار معافیت موقت مربوط بلامانع است. 

2.3.3.    عدم سوء پیشینه مؤثر کیفری و عدم محرومیت از حقوق اجتمـاعی؛ بـه حکـم قطعی دادگاه صالح.

2.3.4.    تائید مراجع ذیربط امنیتی و قانونی.

تبصره1- علاوه بر شرایط فوق، دریافت مجوزفعالیت نشر بر بستر شبکه در صورتی که درخواست مجوز برای انتشار بازی رایانه‌ای خارجی بر بستر شبکه نیز صورت می پذیرد، منوط به احراز انعقاد حداقل یک قرارداد با ناشر خارجی برای انتشار بازی رایانه‌ای در ایران از سوی متقاضی برای بنیاد است. برای متقاضیان مجوز فعالیت نشر بر بستر شبکه که قراردادی با یک ناشر خارجی ندارند، صرفا یک موافقتنامه 3 ماهه برای تمهید شرایط انعقاد قرارداد مزبور از طرف بنیاد صادر خواهد شد و چنانچه تا پایان مدت انقضای موافقتنامه، قرارداد مورد نظر ارائه و یا احراز نگردد، مجوز فعالیت نشر بر بستر شبکه برای متقاضی صادر نمی‌شود.

تبصره2- مؤسسان شرکت¬ها¬ و مؤسسات غیرتجـاری در شـرف تأسـیس و ثبـت در مراجـع قانونی، می¬توانند تقاضای دریافت مجوّز ارائه کرده و پس از احراز شرایط مقـرر ابتدا موافقت برای ثبت شرکت یا مؤسسه مربوط را اخذ و پس از ثبـت شرکت یا مؤسسه غیرتجاری، مجوّز فعالیت نشر دریافت کنند.

تبصره 3- صدور مجوز تاسیس و فعالیت موسسات فرهنگی هنری بازی های رایانه ای براساس ضوابط، مقررات و آیین نامه‌های اجرایی تأسیس مراکز، مؤسسات، کانون‌ها و ا نجمن‌های فرهنگی و نظارت بر فعالیت آنها مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و دستورالعمل مربوط به آن خواهد بود.


3.    مدارک لازم: 

3.1.    کارت ملی مدیرعامل.

3.2.    عكس پرسنلی مدیرعامل.

3.3.    گواهی پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم یا ارائه برگ معافیت موقت با اعتبار حداقل یک سال برای مدیرعامل.

3.4.    گواهي عدم سوءپيشينه موثر كيفري مدیر عامل.

3.5.    اساسنامه، آگهی تأسیس و حسب مورد آخرین تغییرات مندرج در روزنامه رسمی منطبق با شرایط مقرر در این دستورالعمل.


4.    فرایند صدور مجوز :

4.1.    ثبت تقاضا در سامانه و دریافت نام کاربری (از طریق رایانامه یا پیامک).

4.2.    تکمیل فرم‌ها و بارگذاری مدارک.

4.3.    بررسی کارشناسی پرونده متقاضی و  حسب مورد اطلاع رسانی نواقص پرونده به وی برای رفع آنها و ارسال مجدد درخواست.

4.4.    اعلام نتیجه درخواست به متقاضیان ظرف مدت 7 روز کاری از طریق سامانه. 

4.5.    صدور مجوز فعالیت.

تبصره- در صورت رد تقاضا به هر دلیل، متقاضی می تواند ظرف مدت 10 روز اعتراض خود را با ذکر دلایل و مستندات به بنیاد اعلام کند. به اعتراض متقاضی نیز ظرف مدت سه روز کاری رسیدگی و نتیجه با تایید مدیرعامل بنیاد به متقاضی از طریق سامانه اعلام می شود.


5.    سایر مقررات: 

5.1.    صدور مجوز فعالیت نشر بازی های رایانه ای رافع مسئولیت ناشر برای اخذ پروانه های محتوایی آثار نخواهد بود. 

5.2.    انتقال و واگذاری مجوز فعالیت نشر به هر نحو اعم از اعطای وکالت یا نمایندگی، اجازه، اجاره، امانت و غیره ممنوع و غیر قابل پذیرش است.

5.3.    ناشران دارای مجوز فعالیت نشر برحامل باید پیش از تکثیر هر عنوان بازی رایانه ای، پروانه انتشار آن را در اختیار مراکز تکثیر مجاز قرار دهند و با رعایت استاندارد های لازم نسبت به تکثیر و نشر بازی رایانه‌ای اقدام کنند.

5.4.    ناشران بازی های رایانه ای (بر بستر شبکه و برحامل) باید برای انتشار بازی های رایانه ای خود از  بسته‌بندی و یا نقشک فاقد هرگونه محتوای آسیب رسان و یا مجرمانه استفاده کنند. بسته بندی بازی‌های رایانه‌ای باید واجد اوصاف زیر باشد:

    الف)- دارای نشان و علائم نظام ارزیابی و رده بندی سنی.

 ب)- دارای نام و عنوان دقیق بازی رایانه ای به زبان فارسی و لاتین و نوع کنسول یا دستگاه قابل اجرای (پلتفرم )آن (بدون هرگونه دخل و تصرف).

 ج)- دارای نام و عنوان ناشر ایرانی. 

 د)- دارای مشخصات فنی بازی رایانه ای.

5.5.    ناشران بازی های رایانه ای باید در زمان نظارت و بازرسی همکاری های لازم با بنیاد و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و همچنین ماموران انتظامی و قضایی به عمل آورند. 

5.6.    مسئولیت فنی، امنیتی و رعایت حقوق اشخاص در بازی رایانه ای برعهده ناشران خواهد بود. همچنین مسئولیت محتوای تولید شده در بازی رایانه ای توسط کاربران آن در فضای گفتگو و غیر آن، بر عهده ناشر است.

5.7.    ناشران بر بستر شبکه برای نشر و عرضه بازی رایانه ای خود باید همواره مجوز فعالیت نشر یا پروانه انتشار بازی رایانه‌ای و یا حسب مورد نشان و علائم نظام ارزیابی و رده بندی سنی  بازی رایانه ای را در معرض دید عموم در محل مناسبی در وبگاه یا سامانه عرضه خود  قرار دهند. 

5.8.    هرگونه تغییر یا فوت و حجر مدیران و صاحبان امضا یا تغییر نشانی محل فعالیت و یا دامنه نشر و عرضه ناشران باید بلافاصله از طریق سامانه اعلام و تأیید مجدد آن انجام شود.

5.9.    تولید کنندگان بازی رایانه‌ای می‌توانند بدون دریافت مجوّز فعالیت نشر، بـا رعایـت دستورالعمل مربوط به انتشار بازی‌های های رایانه ای، بازی‌های رایانه‌ای را که خود تولید کرده و برای آن پروانه انتشار دریافت کـرده‌انـد، شخصا نشر و عرضه کنند.

5.10.    انتخاب مدیرعامل جدید در شرکتها و مؤسسات دارنده مجوّز فعالیت نشر بازی رایانه‌ای مستلزم احراز مجدد شرایط مقرر در بند 2 این دستورالعمل است.  همچنین ثبت تغییر در مفاد اساسنامه اعم از تغییر سهامداران و درصد سهام آنها، موضوع فعالیت نشر بازی های رایانه‌ای و مصادیق فعّالیّت‌ها و تغییر مدیرعامل شرکت یا مؤسسه منوط به اخذ تاییدیه از بنیاد است. این موضوع باید در اساسنامه شرکت یا موسسه تصریح شود.

5.11.    دارندگان مجوّز فعالیت نشر بازی رایانه‌ای می‌توانند در زمینه عرضه بازی‌هایی که بـرای آن‌هـا بـه نام خود پروانه انتشار دریافت کرده‌اند نیز فعّالیّت کنند.


6.    در موارد سکوت، ابهام، اجمال یا نقص این دستور العمل، قوانین و مقررات عمومی در خصوص فعالیت‌های فرهنگی ملاک عمل است. با متخلفان برابر دستور العمل‎‌های نظارت و بازرسی و رسیدگی به تخلفات مصوب هیئت مدیره بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای و مقررات موضوعه از جمله "قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیر مجاز می نمایند" و بند «ز» فهرست کارگروه (کمیته) تعیین مصادیق مجرمانه دادستانی کل کشور برخورد می‌شود.


7.    بنياد مكلف است فهرست مجوزهاي صادر شده بر اساس اين دستورالعمل را براي اطلاع عموم از طریق سامانه منتشر کند.

8.    این دستور العمل در (8) بند در تاریخ 1398/10/10 به تصویب وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی رسید و لازم الاجراست و از این پس مقررات، دستورالعمل‌ها و شیوه نامه‌های قبلی مرتبط با موضوع این دستورالعمل ملغی است و صرفا صدور مجوز فعالیت نشر بازی‌های رایانه ای مطابق دستورالعمل حاضر انجام می شود.  بدیهی است هرگونه تغییر مفاد این دستورالعمل منوط به طی فرایند فنی و حقوقی لازم از مبادی قانونی ذیربط (دفتر نوسازی و تحول اداری و دفتر حقوقی وزارت و بنیاد) و با تایید شورای راهبری توسعه مدیریت این وزارتخانه خواهد بود.


سید عباس صالحی

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامینمودار گردش کار