فهرست پروانه‌ نشرهای صادره

جستجوی پروانه‌های نشر
شماره عنوان حق نشر بازی ایرانی حق نشر بازی خارجی بسترفعالیت نوع پروانه وضعیت صدور / برزورسانی پرونده
99/4392 همراه رایانه بهسان دارد دارد شبکهحامل (فیزیکی) دائمی
۱۳۹۹/۱۰/۳۰
۱۳۹۹/۱۰/۳۰
دانلود پروانه انتشار
1399/4631 بهبود رایانه پردازان مدرن دارد دارد شبکهحامل (فیزیکی) دائمی
۱۳۹۹/۱۰/۲۴
۱۳۹۹/۱۰/۲۴
دانلود پروانه انتشار
1399/2525 آوای بازی سازان پردیس دارد دارد شبکهحامل (فیزیکی) دائمی
۱۳۹۹/۱۰/۱۷
۱۳۹۹/۱۰/۱۷
دانلود پروانه انتشار
1399/4541 پرنیان پرداز رایانه دارد دارد شبکهحامل (فیزیکی) دائمی
۱۳۹۹/۱۰/۱۰
۱۳۹۹/۱۰/۱۷
دانلود پروانه انتشار
99/4437 نوین پندار فرتاک پیشرو دارد دارد شبکهحامل (فیزیکی) دائمی
۱۳۹۹/۱۰/۱۰
۱۳۹۹/۱۰/۱۱
دانلود پروانه انتشار
99/2892 شایا گستر هنر ایرانیان دارد دارد شبکهحامل (فیزیکی) دائمی
۱۳۹۹/۱۰/۱۰
۱۳۹۹/۱۰/۱۱
دانلود پروانه انتشار
99/2893 پدیده لوح زرین دارد دارد شبکهحامل (فیزیکی) دائمی
۱۳۹۹/۱۰/۰۸
۱۳۹۹/۱۰/۰۹
دانلود پروانه انتشار
1021/م‌ن بازی گستران دریک دارد دارد شبکهحامل (فیزیکی) دائمی
۱۳۹۹/۱۰/۱۰
۱۳۹۹/۱۰/۰۹
دانلود پروانه انتشار
99/2721 توسعه الكترونيك گردو شهميرزاد دارد دارد شبکهحامل (فیزیکی) دائمی
۱۳۹۹/۱۰/۰۸
۱۳۹۹/۱۰/۰۹
دانلود پروانه انتشار
99/2893 پیشگامان فناوری های پیشرفته آتی پرداز دارد دارد شبکهحامل (فیزیکی) دائمی
۱۳۹۹/۱۰/۰۸
۱۳۹۹/۱۰/۰۹
دانلود پروانه انتشار
99/3756 عصربازی پارس دارد ندارد حامل (فیزیکی) دائمی
۱۳۹۹/۱۰/۰۳
۱۳۹۹/۱۰/۰۹
دانلود پروانه انتشار
11 مورد پیدا شده‌است.