دستورالعمل صدور مجوز برگزاری جشنواره و نمایشگاه فرهنگی و هنری و نظارت بر آن‌ها

نمودار گردش كار


به منظور سامان‌دهی و تنظیم امور مربوط به جشنواره‌ها و نمایشگاه‌های فرهنگی و هنری در کشور، به استناد بند (21) مادۀ (2) قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مصوب مورخ 12‏‏‏‏/12‏‏‏‏/1365 مجلس شورای اسلامی و نیز بر اساس مصوبۀ مورخ 4‏‏‏‏/6‏‏‏‏/1397 شورای راهبری توسعۀ مدیریت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص سامان‌دهی مجوزهای این وزارتخانه، «دستورالعمل صدور مجوز برگزاری جشنواره و نمایشگاه فرهنگی و هنری و نظارت بر آنها» به شرح زیر برای اجرا ابلاغ می‌شود:

 1ـ تعاریف: 

1ـ1ـجشنوارۀ فرهنگی و هنری: رویدادی است که در بازۀ زمانی معین در مکان یا مکان‌های مشخص اعم از فیزیکی و یا مجازی در کشور به منظور کشف استعدادها، برجسته‌سازی، ارتقاء کیفیت، شناسایی و معرفی فعالیت‌ها و آثار برتر فرهنگی و هنری و اهداء جوایز برگزار می‌شود. 

1ـ2ـنمایشگاه فرهنگی و هنری: رویدادی اعم از فیزیکی و یا مجازی برای شناساندن و یا عرضۀ محصولات، صنایع خلاق و ایده‌های نوین فرهنگی و هنری است.

 1ـ3ـجشنوارۀ مجازی: جشنوارۀ فرهنگی و هنری‌ای است که فرآیند دریافت، انتخاب، نمایش، داوری مردمی و تخصصی و اعلام آثار برگزیدۀ آن، در فضای مجازی انجام می‌پذیرد. 

1ـ4ـنمایشگاه مجازی: نمایشگاه فرهنگی و هنری‌ای است که در فضای مجازی برگزار می‌شود. 

1ـ5ـ موافقت اولیه: معرفی‌نامه‌ای است که با تأیید واحد تخصصی پس از بارگذاری مدارک و قبل از صدور مجوز نهایی به‌منظور تمهیدات مقدمات اجرایی به برگزارکننده داده می‌شود.

 1ـ6ـمجوز برگزاری جشنواره‏‏‏/نمایشگاه: سندی است که به موجب آن، اجازۀ برگزاری یک‌دوره جشنواره‏‏‏/ نمایشگاه با موضوع یک یا چند گونۀ فعالیت فرهنگی و هنری بر حسب یکی از سطوح مندرج در دستورالعمل، محل و دورۀ زمانی مشخص، به اشخاص واجد شرایط مقرر اعطاء می‌شود. 

1ـ7ـسطوح برگزاری: جشنواره‏‏‏‏/ نمایشگاه فرهنگی و هنری در یکی از سطوح ذیل برگزار می‌شود: 

الف ـ سطح بین‌المللی؛ که با حضور حداقل یک شرکت‌کنندۀ غیرایرانی در ایران برگزار می‌شود. 

ب ـ سطح ملی؛ که با حضور شرکت‌کنندگانی از حداقل شش استان کشور برگزار می‌شود. 

ج ـ سطح منطقه‌ای؛ که با حضور شرکت‌کنندگانی از حداقل دو و حداکثر پنج استان کشور برگزار می‌شود. 

د ـ سطح استانی؛ که با حضور شرکت‌کنندگانی از یک استان برگزار می‌شود. 

هـ ـ سطح محلی؛ که با حضور شرکت‌کنندگانی از منطقه‌ای از یک استان برگزار می‌شود. 

1ـ8ـبرگزارکننده: شخص حقوقی، اعم از بخش خصوصی و یا دستگاه‌های اجرایی که مجوز برگزاری جشنواره‏‏‏‏/ نمایشگاه به نام آن شخص صادر می‌شود و مسئولیت کلیۀ امور اجرایی و محتوایی جشنواره‏‏‏‏/ نمایشگاه بر عهدۀ او است. 

1ـ9ـ واحد تخصصی: هریک از واحدهای ستادی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که واجد صلاحیت اعلام نظر درخصوص موضوع جشنواره‏‏‏/ نمایشگاه فرهنگی و هنری می‌باشند. در صورتی که موضوع جشنواره‏‏‏/ نمایشگاه مربوط به بازی‌های رایانه ای باشد، واحد تخصصی، بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای خواهد بود.

 1ـ10ـناظر: فردی که توسط واحد تخصصی به مرجع صدور مجوز جهت نظارت و ارزیابی جشنواره‏‏‏/ نمایشگاه معرفی می‌شود. 

1ـ11ـ فراخوان: اطلاعیه‌ای حاوی اهداف، موضوعات، بخش‌ها، دستورالعمل‌ها و ضوابط اجرایی حاکم بر جشنواره‏‏‏/ نمایشگاه که پس از صدور مجوز منتشر خواهد شد.

1ـ12ـارکان جشنواره‏‏‏/ نمایشگاه: منظور شورای سیاستگذاری، دبیر، رئیس، هیأت‌های انتخاب و داوری و نظایر آن است که باید به واحد تخصصی معرفی شوند. 

1ـ13ـاداره کل استان: اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان محل برگزاری جشنواره‏‏‏/ نمایشگاه. 

1ـ14ـاداره کل مجامع: اداره کل مجامع، تشکل‌ها و فعالیت‌های فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. 

1ـ15ـوزارت: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي 

1ـ16ـسامانه: سامانۀ صدور مجوز برگزاری جشنواره و نمایشگاه فرهنگی و هنری که از پنجرۀ واحد خدمات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به نشاني sso.farhang.gov.ir قابل دسترس می‌باشد.

 2ـ شرایط لازم:

 2-1-دارا بودن تابعیت ایرانی.

 2-2-شخص حقوقی اعم از بخش خصوصی و یا دستگاه‌های اجرایی 

2-3-عدم سوء پيشينۀ كيفري مؤثر مدیرعامل.

2-4-دارا بودن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم مدیرعامل.

 2-5-درج عبارت «برگزاری جشنواره‏‏‏‏/ نمایشگاه (در موضوع درخواست)» در اساسنامۀ برگزارکننده.

 2-6-دارا بودن توان تخصصی برگزاری جشنواره‏‏‏‏/ نمایشگاه موضوع درخواست. 

2-7-ثبت تارنمای جشنواره‏‏‏/ نمایشگاه مجازی در سامانۀ مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی و دارا بودن نشان ثبت ملی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. 

3ـمدارک لازم: 

3-1-تصاویرِ مجوز یا پروانۀ فعالیت، اساسنامه، آگهی تأسیس و آگهی آخرین تغییرات اشخاص حقوقی.

 3-2-تصویر کارت ملی مدیرعامل. 

3-3-عكس پرسنلی مدیرعامل.

 3-4-تصویر گواهی پایان خدمت عمومی یا معافیت دائم مدیرعامل. 

3-5-گواهی عدم سوء پیشینه کیفری موثر مدیرعامل. 

3-6- عکس پرسنلی دبیر یا رئیس جشنواره‏‏‏/ نمایشگاه.

 3-7-طرح تفصیلی برگزاری جشنواره‏‏‏/ نمایشگاه شامل: 

الف‏- توانایی و امکانات مالی برگزارکننده

 ‌ب-معرفی حامیان مالی و معنوی

 ‌ج-زمان و مکان برگزاری

 ‌د-سوابق برگزارکننده

ه-نحوۀ تبلیغات ‌

و-موضوع، اهداف و روش اجرای فعالیت

 ‌ز-معیارهای انتخاب برگزیدگان

 ‌ح-نوع و تعداد جوایز ‌

ط-فراخوان

 ‌ي-ارکان جشنواره‏‏‏‏/ نمایشگاه 

تبصره 1: تصاویر مدارک بارگذاري‌شده در سامانه، باید رنگي، با جزئيات واضح و از روي نسخۀ اصلي تهيه شده باشند.

تبصره 2: درخصوص مؤسسات فرهنگی و هنری دارای مجوز از وزارت، بارگذاری مجدد مدارک موضوع بندهای (1‏-3) تا (5‏-3) نیاز نمی‌باشد.

 4ـمرجع صدور مجوز: 

4-1- مرجع صدور مجوز برگزاری جشنواره‏‏‏/ نمایشگاه در سطوح بین‌المللی، ملی و منطقه‌ای و نیز جشنواره‏‏‏/ نمایشگاه مجازی، اداره کل مجامع و در سطح استانی و محلی، اداره کل استان مربوطه خواهد بود 

4-2- مرجع صدور مجوز برگزاری جشنواره‏/ نمایشگاه‌های سینمایی و سمعی بصری اعم از فیزیکی و یا مجازی در سطوح بین المللی، ملی و منطقه‌ای در چارچوب این دستورالعمل، سازمان امور سینمایی و سمعی و بصری خواهد بود. 

تبصره: در صورتی که موضوع جشنواره‏/ نمایشگاه ترکیبی از چند موضوع فرهنگی و هنری باشد، حسب سطح برگزاری اداره‌کل مجامع یا اداره کل استان مرجع صدور مجوز خواهد بود. 

4-3- اداره‌کل مجامع حسب موضوع جشنواره‏‏‏/ نمایشگاه، نظر واحد تخصصی ذیربط را اخذ کرده و درصورتی‌که واحد تخصصی با برگزاری جشنواره‏‏‏/ نمایشگاه موافقت نماید، مجوز مربوطه را صادر می‌نماید.

 4-4- در صورتی‌که موضوع جشنواره‏‏‏/ نمایشگاه استانی، حوزۀ موسیقی، مد و لباس و یا بازی رایانه‌ای باشد، اداره‌کل استان مربوطه موظف است بر اساس نظر واحد تخصصی ذیربط اقدام نماید.

 4-5- در خصوص جشنواره‏‏‏/ نمایشگاه با موضوع مد و لباس، بررسی درخواست از حیث محتوایی بر اساس شیوه‌نامۀ مصوب کارگروه مد و لباس است. 

5ـفرآیند صدور مجوز: 

5-1-ثبت درخواست در پنجرۀ واحد خدمات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به نشانی sso.farhang.gov.ir و ورود به سامانۀ صدور مجوز برگزاری جشنواره‌ها، نمایشگاه‌ها و مسابقات. 

5-2-تکمیل فرم‌ها و بارگذاری مدارک لازم.

 5-3-تعیین سطح برگزاری جشنواره و نمایشگاه. 

5-4-بررسی اولیه درخواست. 

5-5-استعلام هم‌زمان از واحد تخصصی و مرکز حراست.

 5-6-صدور موافقت اولیه. 

5-7-دریافت نتیجه استعلام ها از واحد تخصصی و مرکز حراست. 

5-8-اعلام نتیجه درخواست به برگزارکننده از طریق سامانه. 

5-9-صدور مجوز برگزاری جشنواره‏‏‏/ نمایشگاه (در سطح تأیید شده) حداکثر ظرف مدت 45 روز از طریق سامانه.

 تبصره1: صدور موافقت اولیه به منزلۀ اعطای مجوز نهایی نمی‌باشد.

 تبصره2: در صورت رد درخواست، برگزارکننده می‌تواند ظرف مدت 10 روز اعتراض خود را با ذکر دلایل و مستندات از طریق سامانه اعلام کند. به اعتراض ظرف مدت 10 روز رسیدگی و نتیجه از طریق سامانه اعلام می‌شود. 

تبصره 3: در صورت نقص در پرونده، موارد به برگزارکننده جهت رفع آن اعلام می‌شود. 

تبصره 4: چنانچه حداکثر ظرف مدت 40 روز، به استعلام‌ها پاسخی مبنی بر تأیید یا رد داده نشود؛ به منزلۀ تأیید تلقی می‌گردد. 

تبصره 5: فرآیند صدور مجوز جشنواره‌های سینمایی و سمعی و بصری به ترتیب مقرر در بند (5) دستورالعمل از طریق سامانه مربوط در سازمان امور سینمایی و سمعی بصری انجام می‌شود ؛ به نحوی که سامانه مذکور متصل به پنجره واحد وزارتخانه باشد و اداره کل مجامع دسترسی به اطلاعات مجوزهای صادره داشته باشد.

 تبصره 6: مجوز برگزاری جشنواره‏/ نمایشگاه، حسب درخواست متقاضیان و با توجه به شرایط برگزاری جشنواره‏/ نمایشگاه به میزان مدت دورۀ برگزاری اعتبار خواهد داشت؛ لیکن حداکثر مدت اعتبار مجوز، بیشتر از یک‌سال نخواهد بود. 

6ـسایر مقررات: 

6-1-این دستورالعمل ناظر بر برگزاري فعاليت‌هاي فرهنگی و هنری مسابقه‌اي یا حراج و فروش آثار هنرهای تجسمی نیست. هرگونه فعاليتي با ماهيت مسابقه، مشمول «ضوابط برگزاري مسابقات فرهنگي و هنري» مصوب جلسۀ (447) شوراي عالي انقلاب فرهنگي و فعالیت‌های مربوط به بازار هنر و حراج مشمول مادۀ (8) دستورالعمل اجرایی تجارت اموال فرهنگی ـ تاریخی و هنری منقول مجاز، موضوعِ مصوبۀ شمارۀ ۱۰۵۵۷۶‏‏‏/ت۵۴۹۲۹ هـ مورخ 22‏‏/8‏‏/1398 هیأت وزیران، تبصرۀ (2) الحاقی به مادۀ (29) آیین‌نامۀ مدیریت، ساماندهی، نظارت و حمایت از مالکان و دارندگان اموال فرهنگی ـ تاریخی منقول مجاز موضوع مصوبۀ شمارۀ 155671‏‏‏/ت 54679 هـ مورخ 23‏‏‏/11‏‏‏/1397هیأت وزیران، دستورالعمل صدور مجوز تأسیس و فعالیت نگارخانه مصوب سال 1399 وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و دیگر ضوابط مربوطه است. 

6-2-صدور مجوز برگزاری جشنواره‏‏‏/ نمایشگاه موضوع این دستورالعمل، رافع مسئولیت برگزارکننده در خصوص اخذ مجوزهای قانونی لازم؛ ازجمله مجوز محتوایی آثار جشنواره‏‏‏/ نمایشگاه و محتوای تبلیغاتی مربوط به رویداد، نیست.

6-3-در خصوص جشنواره‌ها و نمایشگاه‌های استانی که با مجوز موضوع این دستورالعمل برگزار می‌شود، اداره کل استان مربوطه، موظف به نظارت و ارسال گزارش به واحدهای تخصصی است. 

6-4-انتقال و واگذاری مجوز برگزاری جشنواره‏‏‏/نمایشگاه به هر نحو اعم از اعطای وکالت یا نمایندگی، اجاره، امانت و غیره، ممنوع و غیر قابل پذیرش است.

6-5-مرجع صدور مجوز، مکلف است فردی را به عنوان ناظر جشنواره‏‏‏/ نمایشگاه تعیین و به برگزارکننده معرفی کند. تبصره 1: در جشنواره‌ها و نمایشگاه‌های بین‌المللی، منطقه‌ای و ملی، اداره کل مجامع با هماهنگی واحدهای تخصصی ذیربط، ناظر را به برگزارکننده معرفی خواهد کرد. تبصره 2: درخصوص جشنواره‏/ نمایشگاه با موضوع سینمایی و سمعی بصری، سازمان امور سینمایی و سمعی و بصری فردی را بعنوان ناظر جشنواره‏/ نمایشگاه، به برگزارکننده معرفی خواهد کرد. تبصره3: برگزارکننده و عوامل وی باید در زمان نظارت و بازرسی با ناظران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی همکاری نمایند. 

6-6-مسئولیت اجرای صحیح قوانین و مقررات کشور و دستورالعمل حاضر، رعایت شؤون اخلاقی، نظم در برگزاری جشنواره‏‏‏/ نمایشگاه، پاسخگویی به شرکت‌کنندگان و اشخاص ثالث و جبران خسارات وارده، برعهدۀ برگزارکننده است. 

6-7-برگزارکننده می‌تواند فقط یکبار و تا یک هفته قبل از تاریخ اعلامی برگزاری جشنواره‏‏‏/ نمایشگاه، تغییر مکان و زمان رویداد را با ارایۀ دلیل از مرجع صدور مجوز درخواست نماید. 

6-8-برگزارکننده باید حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از برگزاری جشنواره‏‏‏/ نمایشگاه، گزارش کتبی به‌همراه مستندات اجرایی و حسب مورد اعطای جوایز به برگزیدگان را از طریق سامانه به مرجع صدور مجوز ارسال نماید. 

6-9-رعایت حقوق مادی و معنوی صاحبان آثار، بر عهدۀ برگزارکننده است. 

6-10-درصورتی که دستگاه‌ اجرایی متقاضی برگزاری جشنواره‏/ نمایشگاه باشد، باید فردی را به عنوان نماینده جهت انجام فرآیند ثبت درخواست و صدور مجوز به صورت رسمی و کتبی به مرجع صدور مجوز معرفی نماید. 

6-11-مکان برگزاری و صلاحیت علمی و اجرایی ارکان جشنواره‏‏‏/ نمایشگاه، به ترتیب، از حیث فنی و نظام‌نامۀ داوری، باید به تأیید واحد تخصصی برسند. 

6-12-در خصوص نمایشگاه‏‏‏/ جشنوارۀ مجازی، برگزارکننده ملزم به رعایت موارد ذیل است: الف‏- زیرساخت لازم جهت برگزاری رویداد به صورت مجازی را فراهم نماید. ‌ب-تمهیدات لازم جهت حفظ حقوق مادی و معنوی اثر (آثار) در فضای مجازی را فراهم نماید. ‌ج-داوری جشنواره مجازی باید به نحوی باشد که آراء مردمی در طول برگزاری در منظر دید عموم قرار گیرد. ‌د-درخصوص آراء مردمی، زیرساخت باید به‌گونه‌ای باشد که هر شخص تنها بتواند یک رأی را ثبت نماید. ‌ه-نمایش آثار به صورت برخط، فقط باید در تارنمای معرفی‌شده به مرجع صدور مجوز انجام پذیرد. ‌و-برگزیدگان و آثار برتر باید در تارنمای جشنواره‏‏/ نمایشگاه معرفی شوند. 

7ـرسیدگی به تخلفات

7-1-موارد زیر تخلف محسوب می‌شوند: 

الف‏- عملکرد بر خلاف طرح تفصیلی مورد تأیید مرجع صدور مجوز. ‌

ب-عدم رعایت تکالیف مندرج در دستورالعمل. ‌

ج-اقدام بر خلاف قوانین و مقررات کشور در برگزاری جشنواره‏‏‏/ نمایشگاه. ‌

د-انتقال مجوز به غیر. ‌

ه-عدم رعایت حقوق مادی و معنوی آثار. ‌

و-عدم اخذ سایر مجوزها و پروانه‌های قانونی مربوطه . 

7-2-چنانچه ناظر، تخلف برگزارکننده را گزارش دهد و تخلف از سوی مرجع صدور مجوز احراز شود؛ متخلف، برحسب نوع و شدت تخلف، به اخطار کتبی و درج در پرونده، تعهد کتبی، محرومیت از برگزاری جشنواره‏‏‏/ نمایشگاه برای مدت یک تا سه سال و یا لغو مجوز، محکوم خواهد شد. 

7-3-در صورت اعتراض به رد درخواست، محرومیت از برگزاری جشنواره‏‏/ نمایشگاه و یا لغو مجوز؛ موضوع در شورایی متشکل از «معاون امور فرهنگی وزارت یا نمایندۀ تام‌الاختیار وی (به‌عنوان رئیس شورا)، مدیرکل مجامع (به‌عنوان دبیر شورا)، بالاترین مقام اجرایی واحد تخصصی یا نمایندۀ تام‌الاختیار وی (حسب موضوع)، مدیرکل مرکز حراست وزارت یا نمایندۀ وی و مدیرکل دفتر حقوقی و مالکیت فکری یا نمایندۀ وی»، رسیدگی خواهد شد. تصمیم‌گیری با اکثریت آراء و رأی صادره قطعی و لازم‌الاجرا است. 

تبصره 1: حسب نظر شورای نظارت، نماینده‌ای از اداره کل استان مربوطه، بدون حق رأی در جلسه شرکت خواهد کرد. 

تبصره 2: موارد اعتراض به رد درخواست، محرومیت از برگزاری جشنواره‏/ نمایشگاه‌های سینمایی و سمعی و بصری و یا لغو مجوز آن، در شورایی متناظر با ترکیب مندرج در بند (7‏-3) به ریاست رئیس سازمان امور سینمایی و سمعی و بصری و یا نمایندۀ تام الاختیار وی، رسیدگی و تصمیم‌گیری خواهد شد . 

8-در موارد سکوت، ابهام، اجمال یا نقص این دستور العمل، قوانین و مقررات عمومی در خصوص فعالیت‌های فرهنگی ملاک عمل است. 

9-به منظور شفافيت، جلوگيري از تبعيض و اطلاع متقاضیان از تقاضاهاي در نوبت، فهرست متقاضیان مجوز موضوع این دستورالعمل به همراه فهرست مجوزهای صادره، به‌صورت برخط بر روي سامانه، اطلاع‌رسانی مي‌شود. 

این دستورالعمل در (10) بند و (13) تبصره در تاریخ 3/3/1400 به تصویب وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی رسید و از تاریخ تصویب، لازم‌الاجراست و از این پس کلیۀ مقررات، دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه‌های قبلی مرتبط با موضوع این دستورالعمل، ملغی گشته و صدور مجوز برگزاری جشنواره و نمایشگاه فرهنگی و هنری، صرفاً مطابق دستورالعمل حاضر انجام می‌پذیرد. بدیهی است هرگونه تغییر مفاد این دستورالعمل منوط به طی فرآیند فنی و حقوقی لازم از مبادی قانونی ذیربط (دفتر نوسازی و تحول اداری و دفتر حقوقی و مالکیت فکری) و با تأیید شورای راهبری توسعۀ مدیریت این وزارت‌خانه خواهد بود.                                                                                                                            سید عباس صالحی

                                                                                                                    وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی


نمودار گردش کار