دستورالعمل صدور پروانه فعالیت مؤسسات فرهنگی و نظارت بر آن‌ها

نمودار گردش كار


مقدمه : 

به استناد مواد (23) و (24) ضوابط و مقررات تأسيس مراكز، مؤسسات، كانون¬ها و انجمن¬هاي فرهنگي و نظارت بر فعاليت آنها، مصوب مورخ 8/8/1375 و الحاقیه مصوب جلسه (520) و اصلاحیه مصوب جلسه (534) شورای عالی انقلاب فرهنگی و در اجرای مصوبه مورخ 4/6/1397 شورای راهبری توسعۀ مدیریت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص ساماندهی مجوزهای این وزارت¬خانه؛ «دستورالعمل صدور پروانۀ فعالیت مؤسسات فرهنگی و نظارت بر آنها» به شرح زیر ابلاغ می¬شود: 


1ـ تعاریف: 

1ـ1ـ مؤسسۀ فرهنگی: مركز، مؤسسه، كانون یا انجمن فرهنگی؛ تشكيلاتي است كه با اهداف و مقاصد فرهنگي، اعم از انتفاعي يا غيرانتفاعي، به مسئوليت اشخاص واجد شرایط حقيقي يا حقوقي (دولتي، عمومي یا خصوصي) براي فعاليت در يك يا چند قلمرو فرهنگي، هنري، قرآن و عترت (ع)، سينمايي و سمعی و بصری، مطبوعاتي و اطلاع¬¬رسانی، رسانه¬های دیجیتال و بازی‌های رایانه¬ای؛ با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و ثبت در ادارۀ ثبت شرکت¬ها شکل می‌گیرد. 

1ـ2ـ مؤسسۀ تک¬منظوره: مؤسسه¬ای است كه در قلمرو يك فعاليت فرهنگي تأسيس مي¬شود. 

1ـ3ـ مؤسسۀ چندمنظوره: مؤسسه¬ای است كه در قلمرو بیش از يك فعاليت فرهنگي تأسيس مي¬شود. 

1ـ4ـ قلمرو فعالیت: شامل چند موضوع فعالیت مرتبط با یک حوزۀ تخصصی است. (7) قلمرو وجود دارد که عبارتند از: فرهنگی، هنری، مطبوعاتی، قرآن و عترت(ع)، سینمایی، رسانه¬های دیجیتال و بازی¬های رایانه¬ای. 

1ـ5ـ مؤسس(مؤسسان): اشخاصی که تأسیس و شکل¬گیری مؤسسه را بر عهده دارند. 

1ـ6ـ وزير: وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي. 

1ـ7ـ وزارت: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي. 

1ـ8ـ هیأت: هیأت رسیدگی به امور مراکز فرهنگی یا هیأت¬های متناظر (موضوع تبصرۀ ذیل بند (4) این دستورالعمل) 

1ـ9ـ دبيرخانه: دبيرخانۀ هيأت رسيدگي به امور مراكز فرهنگي یا هیأت¬های متناظر. 

1ـ10ـ موافقت اصولی: معرفی‌نامه‌ای به «ادارۀ ثبت شرکت¬ها و مؤسسات غیرتجاری» است که پس از موافقت هیأت رسیدگی به امور مراکز فرهنگی (یا هیأت¬های متناظر) با تأسیس مؤسسه، صادر می¬شود و متقاضی (6) ماه فرصت دارد تا با ثبت مؤسسه در ادارۀ مذکور، مدارک خود را به وزارت ارسال نماید. 

1ـ11ـ پروانه فعالیت: سندی که پس از ارسال مدارک مبنی بر ثبت مؤسسه در «ادارۀ ثبت شرکت¬ها و مؤسسات غیر تجاری» و درج آگهی در روزنامۀ رسمی، صادر می‌شود. فعالیت مؤسسه پس از دریافت آن و طی شرایط و ترتیبات مقرر در این دستورالعمل و سامانه، مجاز خواهد بود. 

1ـ12ـ واحد تخصصی: کلیۀ واحدهایی که نظر کارشناسی آنها درخصوص مجوز موضوع فعالیت، نافذ و تعیین-کننده بوده و مجوز مؤسسات تک¬منظوره را صادر می‌کنند یا در تأیید مجوز مؤسسات چندمنظوره دخیل هستند. 

1ـ13ـ اداره كل استان: اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان محل تأسیس مؤسسه. 

1ـ14ـ ضوابط: ضوابط و مقررات تأسيس مراكز، مؤسسات، كانون¬ها و انجمن¬هاي فرهنگي و نظارت بر فعاليت آنها، مصوب مورخ 8/8/1375 شورای عالی انقلاب فرهنگی. 

1ـ15ـ سامانه: «سامانۀ صدور مجوز تأسیس مؤسسات فرهنگی» به نشانی www.maraakez.ir است که از پنجرۀ واحد مجوزهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به نشانی http://sso.samandehi.ir نیز در دسترس است. 

2ـ شرایط لازم مدیر مسئول و مؤسسان : 

2ـ1ـ تابعيت جمهوري اسلامي ايران. 2ـ2ـ نداشتن سوء پيشينۀ كيفري مؤثر به تأييد مراجع ذي¬ربط و برخورداري از حسن شهرت. 

2ـ3ـ محجور نبودن و عدم ورشكستگي به تقلب و تقصیر. 

2ـ4ـ دارا بودن حداقل (27) سال سن. 

2ـ5ـ انجام خدمت وظيفۀ عمومي و يا ارایۀ برگ معافيت دائم (برای آقایان). 

2ـ6ـ دارا بودن امكانات كافي مناسب به تشخيص وزارت. 

2ـ7ـ دارا بودن مدرك كارشناسي يا معادل آن به تشخيص مراجع ذی¬ربط. 

2ـ8ـ صلاحيت علمي و تخصصي يا تجارب كافي متناسب با موضوع فعالیت. 

2ـ9ـ دارا بودن شش¬ماه سابقۀ مؤثر فعاليت در مؤسسات و مراكز فرهنگي چندمنظوره (براي تقاضای مؤسسۀ چندمنظوره). تبصره: درخواست متقاضیان خارجی مقیم ایران، طبق «آیین¬نامۀ اجرایی تأسیس مراکز، ‏انجمن¬ها وکانون¬های فرهنگی و هنری خارجیان مقیم ایران» مصوب مورخ 22/3/1381 هیأت وزیران مورد بررسی قرار می‌گیرد. 

3ـ مدارک لازم: 

3ـ1ـ ﻋﻜﺲ پرسنلی. 

3ـ2ـ کارت ملی (پشت و رو).

3ـ3ـ آﺧﺮﻳﻦ ﻣﺪرك ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ. 

3ـ4ـ مدارک و سوابق مؤثر مربوط به فعالیت فرهنگی. 

3ـ5ـ کارت ﭘﺎﻳﺎن ﺧﺪﻣﺖ ﻳﺎ ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ داﺋﻢ وظیفۀ ﻋﻤﻮﻣﻲ (برای آقایان). 

3ـ6ـ گواهی عدم سوء پیشینۀ کیفری مؤثر (پس از موافقت هیأت با تأسیس مؤسسه و تأیید مرکز حراست). 

تبصره: تصاویر مدارک بارگذاری شده در سامانه، باید رنگی، با جزئیات واضح و از روی نسخه اصلی تهیه شده باشند.

4ـ مرجع صدور مجوز تأسیس (موافقت اصولی): 

هیأت رسیدگی به امور مراکز فرهنگی، متشکل از افراد ذیل، وظیفۀ بررسی تقاضاهای دریافتی و تحقیق و رسیدگی به صلاحیت متقاضیان و مدیران مسئول و موافقت با تأسیس مؤسسات فرهنگی و نظارت بر عملکرد آنها و نیز رسیدگی به موارد تخلف و تعلیق یا لغو مجوز صادره را بر عهده دارد: 

4ـ1ـ وزير يا نمايندة تام¬الاختيار وی (رئيس هيأت). 

4ـ2ـ معاونان امور فرهنگي، هنري، مطبوعاتي و اطلاع¬رسانی و رئیس سازمان امور سينمايي و سمعي و بصري. 

4ـ3ـ سه نفر صاحب¬ نظر در امور فرهنگی، هنری و سینمایی؛ به انتخاب وزير. 

تبصره: درخصوص مؤسسات تک¬منظوره، هیأت¬هایی متناظر با هیأت رسیدگی به امور مراکز فرهنگی در واحد تخصصی یا اداره کل استان، عهده¬دار انجام وظایف مندرج در بند (4) خواهند بود. 

5ـ فرآیند صدور پروانه فعالیت: 

5ـ1ـ مراجعه به سامانه، تشکیل پروندۀ الکترونیکی و دریافت نام کاربری و رمز عبور. 

5ـ2ـ ورود به حساب کاربری، تکمیل فرم¬ها، مطالعه و پذیرش قوانین و مقررات مربوطه، بارگذاری مدارک لازم (طبق بند 3 این دستورالعمل) و ارسال درخواست، حداکثر ظرف (15) روز از تاریخ دریافت نام کاربری؛ در غیر این صورت، درخواست « بلااثر » تلقی می¬شود. 

5ـ3ـ بررسی پروندۀ الکترونیکی در واحد تخصصی ذیربط. 

تبصره 1: در صورت وجود هرگونه نقص در مرحلۀ بررسی پرونده، موارد برای رفع و ارسال مجدد، به متقاضی اعلام می¬شود و درخواست¬کننده از تاریخ اعلام¬شده در صفحۀ اختصاصی خود، (15)روز فرصت دارد تا نواقص را برطرف نماید. در غیر این‌ صورت، تقاضا مختومه خواهد شد.

تبصره2: در صورتی¬ که موضوع درخواست، تأسیس مؤسسۀ تک¬منظوره است، در هیأت متناظر ذی¬ربط بررسی می‌شود.

تبصره3: درخواست متقاضیان تأسیس مؤسسات چندمنظوره، با توجه به تعداد حوزه‌های تخصصی مورد تقاضا، ابتدا در واحد تخصصی ذی¬ربط، در مدت حداکثر یک ماه، بررسی و در صورت تأیید به دبیرخانه، جهت طرح در هیأت رسیدگی به امور مراکز فرهنگی، ارسال می¬شود. در صورت عدم تعیین تکلیف درخواست طی مهلت ذکر شده، پرونده به صورت خودکار از واحد تخصصی خارج شده و وارد مرحلۀ بررسی در هیأت رسیدگی به امور مراکز فرهنگی می‌گردد. 

5ـ4ـ تأیید یا رد درخواست توسط هیأت؛ ظرف یک ماه از ورود درخواست به دبیرخانه انجام می¬شود. تبصره : درصورت رد درخواست، به هر دلیل، متقاضی تا (20) روز می¬تواند اعتراض خود را با ذكر دلايل و ارایۀ مدارك در سامانه ثبت نماید. رأی صادره پس از بررسی اعتراض وارده، قطعي و لازم¬الاجرا خواهد بود. 

5ـ5ـ درصورت تأیید هیأت، مرکز حراست ظرف مدت دو ماه از تاریخ استعلام، در خصوص صلاحیت یا عدم صلاحیت متقاضیان اعلام نظر می‌نماید؛ در صورت عدم دریافت پاسخ، نتیجه استعلام حراست «تأیید صلاحیت» تلقی خواهد شد. 

5ـ6ـ بارگذاری گواهی عدم سوء پیشینۀ کیفری مؤثر مؤسسان و مدیرمسئول. 

5ـ7ـ معرفی مکان و تجهیزات لازم حسب موضوع فعالیت انتخابی. 

5ـ8ـ دریافت فایل متنی اساسنامه از سامانه. 

5ـ9ـ بارگذاری فایل متنی اساسنامه (یادشده در بند فوق) در سامانۀ ثبت شرکت¬ها و دریافت اساسنامۀ تأییدشدۀ دارای رمزینه (بارکد) در دو نسخه از سامانۀ مذکور. 

5ـ10ـ امضاء تمامی صفحات اساسنامه توسط کلیۀ مؤسسان و تحویل نسخۀ اصلی آن به مبدأ ذی¬ربط حسب مورد (چندمنظوره: دبیرخانۀ هیأت رسیدگی و تک¬منظوره: دبیرخانۀ هیأت¬های متناظر) حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ فعال شدن فایل متنی اساسنامه طبق مفاد مندرج در بند (5-9). 

5ـ11ـ بررسی و مهر نمودن اساسنامه توسط مبدأ ذی¬ربط (مذکور در بند فوق)؛ حسب مورد. 

5ـ12ـ صدور نامۀ موافقت اصولی به ادارۀ ثبت شرکت¬ها جهت ثبت مؤسسه در طی حداکثر مدت شش ماه. 

تبصره: درصورتی که در خلال مدت یادشده (حداکثرشش ماه از تاریخ موافقت اصولی)، مؤسسه ثبت نگردد، مجوز صادره فاقد اعتبار خواهد شد. 5ـ13ـ بارگذاری نتیجۀ ثبت مؤسسه در قالب فایل الکترونیک روزنامۀ رسمي کشور و تمامی صفحات اساسنامۀ داراي مهر و شمارۀ ثبت شركت¬ها در سامانه. 

5ـ14ـ صدور پروانۀ فعاليت براي مؤسسه‌؛ که در صفحۀ اختصاصی مؤسسه در سامانه، قابل دریافت است. 

تبصره 1: متقاضی می‌تواند از طریق ورود به صفحۀ اختصاصی خود در سامانه، نتیجۀ درخواست را پیگیری کند. در برخی مراحل نیز، در صورت لزوم، پیامک و رایانامه برای وی ارسال می‌شود. 

تبصره 2: مؤسسه موظف است هر (6) ماه یک بار نسبت به ارایۀ گزارش عملکرد در سامانه اقدام نماید. 

6ـ سایر مقررات: 

6ـ1ـ برای تأسیس مؤسسات فرهنگی چندمنظوره، تعداد مؤسسان نباید از سه نفر کمتر باشد؛ اما مؤسسات فرهنگی تک¬منظوره با دو نفر تأسیس می‌شوند. 

6ـ2ـ درخصوص مؤسسات تک¬منظوره، یک نفر از مؤسسان (به جز مدیرمسئول) می‌تواند حائز شرایط مندرج در ردیف¬های (4، 7، 8 و 9) بند (2) دستورالعمل حاضر نباشد (با توجه به این¬که ثبت مؤسسه در ادارۀ ثبت با حداقل دو نفر مؤسس امکان¬پذیر است). 

6ـ3ـ اشخاص فاقد مدرک تحصیلی کارشناسی معتبر، می‌توانند آثار و سوابق فرهنگی و هنری خود را جهت بررسی به دبیرخانۀ شورای ارزشیابی هنرمندان ارسال نمایند. 

6ـ4ـ متقاضی، برای شروع می‌تواند حداکثر (10) موضوع فعالیت را به ترتیب اولویت از «جدول موضوعات» انتخاب کند. 

6ـ5ـ متقاضی تأسیس مؤسسه می¬تواند شخص حقیقی یا حقوقی باشد. اشخاص حقوقی ضمن معرفی نمایندگان حقیقی خود از طریق مکاتبه‌ای به امضاي بالاترين مقام اجرايي شخص حقوقی، در سامانه، گزینۀ «وابسته» را انتخاب و اطلاعات مربوطه را تکمیل می‌نمایند. 

6ـ6ـ استفادۀ هم¬زمان از دو قالب تأسیس یا بیشتر ممنوع است؛ همانند «مؤسسۀ بنیاد تاریخ شناسی». بنابراین؛ «مؤسسه» خود یک قالب و «بنیاد» قالب تأسیس دیگری است و جزئی از نامگذاری تلقی نمی‌شود. 

6ـ7ـ استفاده از عناوین دارای بُعد فراشخصی، اجتماعی، ملی و ارزشی؛ مانند بنیاد، ملی، بین¬المللی و... در نامگذاری ممنوع است. اما در صورت ارایۀ اساسنامه در چارچوب اهداف و وظایف وزرات، توسط هیأت بررسی و تصمیم¬گیری می‌شود. 

6ـ8ـ مؤسسات فرهنگی دارای پروانۀ فعالیت بر اساس این ضوابط که نوع فعالیت فرهنگی آنها مشابه یکدیگرند، می‌توانند با مجوز هیأت، اقدام به تأسیس مجموعۀ تشکیلات مرکزی با عنوان اتحادیه، مجمع، جامعه و یا انجمن نمایند. 

6ـ9ـ لازم است چگونگي اداره و عضوپذيري انجمن‌هاي فرهنگي، ادبي، هنري در اساسنامه پیش¬بینی شود. 

6ـ10ـ چنانچه محل فعالیت مؤسسۀ فرهنگی در مدارس، مساجد، حوزه¬های علمیه، بقاع متبرکه، دانشگاه‌ها و سایر نهادهای دولتی و عمومی باشد، نیاز به اخذ تأییدیۀ اماکن ندارد. 

6ـ11ـ صدور پروانۀ فعالیت، در صورتی که تقاضای فعالیت مؤسسه شامل یک بند از موضوعات فعالیت باشد، بر عهدۀ مدیرکل یا سمت همتراز ستادی مرتبط است (در موارد تفویض به استان: مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی ذی¬ربط)؛ و اگر شامل چند بند از یک قلمرو باشد، معاون وزیر؛ و چنانچه شامل قلمروهای مختلف باشد، بر عهدۀ دبیر هیأت رسیدگی به امور مراکز فرهنگی خواهد بود. 

6ـ12ـ هیأت رسیدگی به امور مراکز فرهنگی می¬تواند با توجه به ضرورت¬های روز، فهرست موضوعات فعالیت ضمیمۀ این دستورالعمل را اصلاح کند. 

6ـ13ـ صدور موافقت اصولی (معرفی¬نامه به ادارۀ ثبت شرکت¬ها) ، ظرف زمان تقریبی (120) روز صورت می‌گیرد و پروانۀ فعالیت، بدون هرگونه هزینۀ ریالی، توسط وزارت صادر می‌شود. 

7ـ تغییرات و مسائل نظارتی پس از اخذ پروانه فعالیت: 

7ـ1ـ مدت اعتبار پروانۀ فعالیت مؤسسۀ فرهنگی، دائمی است؛ ولیکن تداوم آن منوط به نداشتن تخلف و رعایت کامل مفاد این دستورالعمل بوده و به¬صورت برخط از طریق سامانه، قابل اعتبارسنجی است. 

7ـ2ـ مؤسسه پس از تأسیس، برای انجام هر فعالیتی که نیازمند اخذ مجوز از وزارتخانه است، باید قبل از انجام آن فعالیت مجوز لازم را اخذ نماید. 

7ـ3ـ مؤسسه موظف است پروانۀ فعالیت خود را در معرض دید عموم مراجعان قرار دهد و تابلوي مناسبي را كه نشان¬دهندۀ عنوان كامل ثبت¬شده، شمارۀ ثبت و شناسۀ ملی مؤسسه در ادارۀ ثبت شركت¬ها و مؤسسات غیرتجاری و عبارت «با مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي» باشد، در محل فعالیت خود نصب كند. درج موارد مذکور به همراه نشاني و شمارۀ تلفن بر روي مهر و سربرگ، محصولات فرهنگی، سایت و شبکۀ ارتباطی نیز الزامی است. 

7ـ4ـ اعطای نمایندگی، ایجاد شعبه، فروش، واگذاری و اجاره دادن مجوز، ممنوع است. 

7ـ5ـ مؤسسه موظف است پس از دریافت پروانۀ فعالیت، به¬صورت نوبه‌ای، نسبت به ارایۀ اظهارنامۀ مالیاتی به سازمان امور مالیاتی کشور اقدام نماید. 

7ـ6ـ لازم است مؤسسات فرهنگی صورتجلسۀ تغییرات ذیل را پس از دریافت تأییدیۀ وزارت، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تغییر، در ادارۀ ثبت شرکت¬ها به ثبت رسانده و آگهی تغییرات در «روزنامۀ رسمی» را نیز به دبیرخانه ارسال نمایند: 

الف : هرگونه تغيير و يا اصلاح مفاد اساسنامه. 

ب : تغيير در هیأت مؤسس اعم از ورود و خروج، استعفاء و يا فوت مديرمسئول، مؤسس و يا مؤسسان (در صورتي كه به هر دليل؛ از جمله محكوميت يا حجر مؤسس يا مؤسسان یا مدير مسئول كه قادر به ادامة همكاري و عضويت و انجام وظيفه در مؤسسه نباشد، ساير اعضاء يا مديران يا اشخاص ذي‌نفع موظفند مراتب را اطلاع دهند). 

ج: تغيير نشانی محل اصلی استقرار مؤسسه و ساختمان‌های تابعۀ دارای مجوز از وزارت. 

7ـ7ـ میزان اختیارات، مسئولیت¬ها، تقسیم وظایف، نوع فعالیت و نوع رابطۀ بین اعضاء مؤسس و همچنین ملاک تصمیم¬گیری‌ها در مؤسسه بر مبنای اساسنامۀ مؤسسه است. 

7ـ8ـ اختلاف اعضاء مؤسسه، هیچ¬گونه ارتباطی با وزارت نداشته و رسیدگی به آن از طریق هیأت رسیدگی به امور مراکز فرهنگی مقدور نیست. 

7ـ9ـ وزارت می‌تواند به¬صورت دوره‌ای يا پس از دريافت شكايت یا حسب هرگونه ضرورت، فعاليت‌ مؤسسات فرهنگی را از طریق اخذ مدارك، مستندات، بررسي فعالیت‌ها، تولیدات و خدمات، دفاتر محاسباتي مهر و موم شده و اسناد و مدارك مالي آنها، از طریق مکاتبه یا اعزام بازرس ارزیابی نماید. 

7ـ10ـ علاوه بر عدم رعایت موارد مندرج در این دستورالعمل، موارد ذیل نیز از مصادیق تخلف محسوب می‌شوند: 

الف: فعالیت در زمینه¬های مندرج در اساسنامه مؤسسه بدون اعلام قبلی در سامانه و دریافت مجوز خاص (موردی) معتبر. 

ب: فعالیت در حیطۀ موضوع فعالیت¬های مصوب وزارت که در اساسنامه نیستند؛ به عبارت دیگر تا زمان تأیید افزایش موضوع توسط وزارت و ثبت در ادارۀ ثبت شرکت¬ها، فعالیت در حیطۀ آن موضوعات مجاز نخواهد بود. ج: عدم رعایت قوانین و مقررات کشور و سایر مقررات اعلامی در هنگام ثبت و پیگیری درخواست. 

7ـ11ـ درخصوص تخلفات مؤسسات، تصميمات لازم پس از کسب نظر از واحد تخصصی یا اداره کل، بر عهدۀ مرجع صدور مجوز است و براساس مادۀ (15) ضوابط، اتخاذ و به مؤسسه ابلاغ می‌شود. مؤسسات می‌توانند اعتراض خود را ظرف مدت (20) روز با ارایۀ مستندات اعلام نمایند. پس از آن وزارت ضمن بررسی اعتراض، در صورت لزوم، رأی صادرشده را جهت اجرا به مراجع انتظامي و قضايي ابلاغ می¬نماید. 

7ـ12ـ تمامی مؤسساتی که پیش از این پروانۀ فعالیت گرفته‌اند، پس از پایان اعتبار آن، در صورت تطبیق با شرایط مندرج در این دستورالعمل و با عنایت به بند (1.7) پروانۀ دائم دریافت می‌نمایند. 

8 ـ به منظور شفافیت، جلوگیری از تبعیض و اطلاع متقاضیان از تقاضاهای در نوبت، فهرست متقاضیان پروانه-های موضوع این دستورالعمل بر روی سامانه، به¬صورت برخط، اطلاع¬رسانی می‌شود. فهرست پروانه¬های صادرشده نیز بر روی سامانه قابل مشاهده است. 

9ـ در موارد سکوت، ابهام، نقص یا اجمال در این دستورالعمل؛ قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مصوب 12/12/1365 مجلس شورای اسلامی، ضوابط و مقررات تأسيس مراكز، مؤسسات، كانون¬ها و انجمن¬هاي فرهنگي و نظارت بر فعاليت آنها، مصوب مورخ 8/8/1375 و سایر مقررات مذکور در مقدمۀ این دستورالعمل ملاک عمل است. 

10ـ این دستورالعمل در (10) بند و (10) تبصره در تاریخ 23/4/1399 به تصویب وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی رسید و از تاریخ تصویب لازم¬الاجراست و زین پس؛ کلیه مقررات، دستورالعمل¬ها و شیوه¬نامه¬های قبلی مرتبط با این موضوع، خصوصاً «آیین¬نامۀ اجرایی ضوابط و مقررات تأسيس مراكز، مؤسسات، كانون¬ها و انجمن¬هاي فرهنگي و نظارت بر فعالیت آنها مصوب 29/11/1375» و «آیین¬نامۀ نظارت و ارزشیابی مراکز، مؤسسات، كانون¬ها و انجمن¬هاي فرهنگي مصوب 15/5/1380» و «آیین¬نامۀ چگونگی نظارت بر عملکرد مراکز، مؤسسات، کانون¬ها و انجمن¬های فرهنگی مصوب 27/5/1375»، ملغی و بلااثر گشته و صدور پروانۀ فعالیت مؤسسات فرهنگی مطابق با دستورالعمل حاضر انجام می‌پذیرد. بدیهی است، هرگونه تغییر در مفاد این دستورالعمل، منوط به طی فرآیند فنی و حقوقی لازم از مبادی قانوی ذی¬ربط (دفتر نوسازی و تحول اداری و دفتر حقوقی و مالکیت فکری) و با تأیید شورای راهبری توسعۀ مدیریت این وزارت¬خانه خواهد بود.
نمودار گردش کار


                                                                                                                                                     سید عباس صالحی

                                                                                                                                               وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی