دستورالعمل صدور مجوز برگزاری مسابقات فرهنگی و هنری و نظارت بر آ‌‌ن‌ها

مشاهده گردش کار


در اجرای ضوابط برگزاری مسابقات فرهنگی و هنری مصوب جلسۀ (447) مورخ 12‏‏/5‏‏/1378 شورای عالی انقلاب فرهنگی و آیین‌نامۀ اجرایی آن مصوب جلسۀ (374) مورخ 20‏‏/3‏‏/1382 شورای فرهنگ عمومی و پیرو مصوبۀ مورخ 4‏‏/6‏‏/1397 شورای راهبری توسعۀ مدیریت وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی «دستورالعمل صدور مجوز برگزاری مسابقات فرهنگی و هنری و نظارت بر آنها» به شرح زیر برای اجرا ابلاغ می‌شود:

 1ـ تعاریف: 

1-1-ضوابط مسابقات: ضوابط برگزاری مسابقات فرهنگی و هنری مصوب جلسۀ (447) شورای عالی انقلاب فرهنگی. 

1-2- آیین‌نامۀ اجرایی مسابقات: آیین‌نامۀ اجرایی ضوابط برگزاری مسابقات فرهنگی و هنری مصوب جلسۀ (374) شورای فرهنگ عمومی. 

1-3-مسابقه: منظور از مسابقۀ فرهنگی و هنری، فعالیتی اعم از فیزیکی یا مجازی است که طبق آن زمینۀ رقابت سالم میان پدیدآورندگان آثار فرهنگی، هنری و دارندگان دانش، استعداد و خلاقیت در زمینه‌های مختلف فرهنگ و هنر فراهم می‌گردد. انواع فعالیت‌های مسابقه‌ای شامل موارد مندرج در مادۀ (3) آیین‌نامۀ اجرایی مسابقات و نیز بازی‌های رایانه‌ای است که در یکی از سطوح ذیل برگزار می‌شود:

الف ـ سطح بین‌المللی؛ که با حضور حداقل یک شرکت‌کنندۀ غیرایرانی در ایران برگزار می‌شود. 

ب ـ سطح ملی؛ که با حضور شرکت‌کنندگانی از حداقل شش استان کشور برگزار می‌شود. 

ج ـ سطح منطقه‌ای؛ که با حضور شرکت‌کنندگانی از حداقل دو و حداکثر پنج استان کشور برگزار می‌شود. 

د ـ سطح استانی؛ که با حضور شرکت‌کنندگانی از یک استان برگزار می‌شود. 

هـ ـ سطح محلی؛ که با حضور شرکت‌کنندگانی از منطقه‌ای از یک استان برگزار می‌شود. 

1-4-واحد تخصصی: هر یک از واحدهای ستادی ذیربط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که واجد صلاحیت اعلام نظر در خصوص موضوع مسابقه می‌باشند. در صورتی‌که موضوع مسابقه مربوط به بازی‌های رایانه‌ای باشد، واحد تخصصی، بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای خواهد بود. 

1-5-مجوز برگزاری مسابقات: سندی است که به موجب آن، اجازۀ برگزاری یک دوره مسابقه با موضوع یک یا چندگونه فعالیت مسابقه‌ای و در سطح، محل و دورۀ زمانی مشخص به اشخاص واجد شرایط مقرر توسط مرجع صدور مجوز اعطاء می‌شود.

1-6-برگزارکننده: شخص حقیقی یا حقوقی (اعم از بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی) که مجوز برگزاری مسابقه به نام آن شخص صادر می‌شود و مسئولیت کلیۀ امور اجرایی و محتوایی مسابقه بر عهدۀ اوست. 

1-7-شورای نظارت: منظور، شورایی پنج نفره متشکل از صاحب‌نظران و اشخاص حقوقی بنا به پیشنهاد معاون امور فرهنگی و تأیید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی است که وظیفۀ نظارت بر مسابقات موضوع فصل پنجم آیین‌نامۀ اجرایی و رسیدگی به درخواست‌های تجدید نظر در آراء صادره از مرجع صدور مجوز را به عهده دارد. 

1-8-اداره کل مجامع: اداره کل مجامع، تشکل‌ها و فعالیت‌های فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. 

1-9-سامانه: «سامانۀ صدور مجوز برگزاری مسابقات فرهنگی و هنری» كه از پنجرۀ واحد خدمات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به نشاني sso.farhang.gov.ir قابل دسترس می‌باشد. 

2ـ شرایط لازم:

2-1-دارا بودن تابعیت ایرانی. 

2-2-دارا بودن گواهی پایان خدمت عمومی یا معافیت دائم اشخاص حقیقی و مدیرعامل اشخاص حقوقی. 

2-3-عدم سوء پیشینۀ کیفری مؤثر اشخاص حقیقی و مدیرعامل اشخاص حقوقی. 

2-4-اثبات توان تخصصی برگزارکننده از طریق ارایۀ مدرک علمی در رشتۀ مورد نظر یا تأییدیۀ لازم از مراجع رسمی. 

2-5-تمهید مکان مناسب و تجهیزات. 

2-6-ثبت تارنمای مسابقات مجازی در سامانۀ مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی و دارا بودن نشان ثبت ملی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. 

3ـ مدارک لازم:

 برگزارکننده باید حداقل یک ماه قبل از فراخوان برگزاری مسابقه، مدارک زیر را ارائه نماید: 

3-1-تصویر اساسنامه، روزنامۀ رسمی و آگهی آخرین تغییرات مدیریتی برای اشخاص حقوقی. 

3-2-تصویر کارت ملی و عكس پرسنلی اشخاص حقیقی و مدیرعامل اشخاص حقوقی. 

3-3-تصویر گواهی پایان خدمت وظیفۀ عمومی یا معافیت دائم اشخاص حقیقی و مدیرعامل اشخاص حقوقی. 

3-4-گواهي عدم سوء پيشينۀ کیفری مؤثر اشخاص حقیقی و مدیرعامل اشخاص حقوقی. 

3-5-طرح برگزاری مسابقه شامل موضوع، گونه و روش برگزاری مسابقه (حضوری یا بر بستر شبکه یا هر روش دیگر)، مقررات برگزاری و معیارهای انتخاب برندگان یا آثار برگزیده، سطح و محل برگزاری، مدت و زمان برگزاری، نحوۀ تأمین، نوع و میزان جوایز و تعداد برگزیدگان، نحوۀ اعلام نتایج و اهداء جوایز، مشخصات داوران و مدارک آنها، فرد یا هیأت صاحب‌نظر و ذی‌صلاح (واجد شرایط مندرج در مواد (12) و (13) آیین‌نامۀ اجرایی مسابقات) به‌منظور نظارت بر جریان مسابقه، شرایط سنی و جنسیتی شرکت‌کنندگان و فهرست و رده‌بندی سنی (این مورد اخیر؛ صرفاً برای مسابقۀ بازی‌های رایانه‌ای). 

3-6-مدارک علمی مرتبط یا تأییدیۀ لازم از مراجع رسمی. 

3-7-تضامین لازم برای اهداء جوایز.

 تبصره: درخصوص مؤسسات فرهنگی و هنری دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، بارگذاری مجدد مدارکِ موضوع بندهای (3‏-1) تا (3‏-4) نیاز نمی‌باشد. 

4ـمرجع صدور مجوز: 

مرجع صدور مجوز موضوع این دستورالعمل در سطوح بین‌المللی، ملی و منطقه‌ای و نیز مسابقۀ مجازی، اداره کل مجامع و در سطح استانی و محلی، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مربوطه خواهد بود. 

تبصره 1 : اداره کل مجامع، حسب موضوع مسابقه، نظر واحد تخصصی را اخذ و در صورتی که واحد تخصصی با برگزاری مسابقه موافقت نماید، مجوز موضوع این دستورالعمل را صادر می‌کند. 

تبصره 2 : در صورتی که موضوع مسابقۀ استانی، در حوزۀ «موسیقی»، «مد و لباس» و یا «بازی رایانه‌ای» باشد، اداره کلِ استان مربوطه موظف است بر اساس نظر واحد تخصصی اقدام نماید. 

5ـ فرآیند صدور مجوز: 

5-1- ثبت درخواست در پنجرۀ واحد خدمات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به نشانی sso.farhang.gov.ir و ورود به سامانۀ صدور مجوز برگزاری جشنواره‌ها، نمایشگاه‌ها و مسابقات. 

5-2- تکمیل فرم‌ها و بارگذاری مدارک لازم. 

5-3 -تعیین سطح برگزاری مسابقه. 

5-4- بررسی اولیۀ مدارک. 

5-5- استعلام هم‌زمان از واحد تخصصی و مرکز حراست. 

5-6- دریافت نتیجۀ استعلام از واحد تخصصی و مرکز حراست. 

5-7- اعلام نتیجۀ درخواست به متقاضیان ظرف مدت (15) روز از طریق سامانه. 

5-8 -صدور مجوز برگزاری مسابقه (در سطح تأییدشده). 

تبصره 1: در صورت رد درخواست، برگزارکننده می‌تواند ظرف مدت (10) روز اعتراض خود را با ذکر دلایل و مستندات در سامانه اعلام کند. ظرف مدت سه روز کاری به اعتراض رسیدگی و نتیجه از طریق سامانه اعلام می‌شود. 

تبصره 2: مجوز برگزاری مسابقه، حسب درخواست متقاضیان و با توجه به شرایط برگزاری مسابقه، به میزان مدت دورۀ برگزاری اعتبار خواهد داشت؛ لیکن حداکثر مدت اعتبار مجوز، بیشتر از یک-سال نخواهد بود. 

تبصره 3: در صورت نقص در پرونده، موارد از طریق سامانه به برگزارکننده جهت رفع اعلام می‌شود. 

تبصره 4: چنانچه حداکثر ظرف مدت 10 روز به استعلام‌ها پاسخی مبنی بر تأیید یا رد داده نشود، به‌منزلۀ تأیید تلقی می‌گردد. 

6ـسایر مقررات:

 6-1- برگزاری مسابقات از سوی اشخاص، اعم از حقیقی یا حقوقی، جز در مواردی که در ضوابط و آیین‌نامۀ اجرایی مسابقات استثناء شده است (موضوع تبصرۀ مادۀ 2 ضوابط و تبصرۀ ذیل مادۀ 8 آیین‌نامۀ اجرایی مسابقات)، منوط به دریافت مجوز موضوع این دستورالعمل است. 

6-2- در صورتی که دستگاه اجرایی، متقاضی برگزاری جشنواره‏/ نمایشگاه باشد، باید فردی را به عنوان نماینده جهت انجام فرآیند ثبت درخواست و صدور مجوز به‌صورت رسمی و کتبی به مرجع صدور مجوز معرفی نماید. 

6-3- انتقال یا واگذاری مجوز برگزاری مسابقات به هر نحو؛ اعم از اعطای وکالت یا نمایندگی، اجاره، امانت و غیره؛ ممنوع و غیر قابل پذیرش است. 

6-4- برگزارکننده و عوامل وی باید در زمان نظارت و بازرسی، همکاری‌های لازم را با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و واحد تخصصی و همچنین مأموران انتظامی و قضایی به عمل آورند. 

6-5- برگزارکننده باید حداقل یک هفته قبل از اعطای جوایز و خاتمۀ مسابقات، ناظر اعطای جوایز را از مرجع صدور مجوز درخواست کند و همکاری‌های لازم را با ناظر معرفی‌شده انجام دهد. درصورتی‌که‌ درخواست در مدت‌ تعیین‌ شده‌ واصل نشود، مرجع صدور مجوز می‌تواند در هر مرحله‌ نسبت‌ به‌ ابطال‌ مجوز صادره‌ و توقف‌ مسابقه‌ اقدام‌ نماید. جبران ضرر و زیان‌ ناشی‌ از توقف‌ مسابقه‌ بر عهدۀ‌ برگزارکننده‌ است. 

6-6- جوایز مسابقه باید حداکثر 10 روز پس از پایان مسابقه اعطاء شود. 

6-7- اخذ مجوز مسابقه، رافع مسئولیت برگزارکننده برای دریافت سایر مجوزهای لازم از جمله مجوز محتوایی آثار و محتوای تبلیغاتی مسابقه نیست. 

6-8- برگزارکننده مسئولیت اجرای قوانین و مقررات و دستورالعمل حاضر و رعایت شؤون اخلاقی و نظم در برگزاری مسابقه و پاسخگویی به اشخاص و جبران خسارات احتمالی را بر عهده دارد. 

6-9- برگزارکننده باید حداکثر ظرف یک ماه پس از برگزاری مسابقه، گزارش کتبی به همراه مستندات اجرایی و حسب مورد اعطای جوایز به برگزیدگان را به مرجع صدور مجوز ارسال کند. در مسابقاتی که بیش از سه ماه به طول می‌انجامد، ارسال گزارش سه ماهه در حین برگزاری الزامی است. 

6-10- رعایت و حفظ حقوق مادی و معنوی صاحبان آثار بر عهدۀ برگزارکنندۀ مسابقات است. 

6-11- انجام هرگونه شرط‌بندی، بخت آزمایی، قمار یا هر رفتار دیگری که به هر نحو از انحاء موجب تعهد بازنده یا بازندگان به برنده یا برندگان مسابقه یا برگزارکنندگان یا اشخاص ثالث اعم از تعهد به پرداخت وجه یا تأدیۀ مال یا انجام کاری شود، در مسابقات ممنوع است. 

6-12- شرکت اشخاص کمتر از (15) سال در مسابقات بازی‌های رایانه‌ای حضوری، منوط به حضور و احراز هویت ولیّ قانونی ایشان در محل مسابقه و تکمیل و امضای رضایت‌نامۀ کتبی است. 

6-13- چاپ‌ و انتشار یا تدوین‌ خبر یا آگهی‌ و اعلان‌ مربوط‌ به‌ برگزاری‌ مسابقات‌ موضوع‌ این‌ آیین‌نامه، قبل‌ از صدور مجوز برگزاری‌ مسابقه،‌ ممنوع‌ می‌باشد. 

7ـ رسیدگی به تخلفات 

7-1- موارد زیر تخلف محسوب می‌شوند: 

الف‏- عدم رعایت دستورالعمل حاضر، ضوابط و آیین‌نامۀ اجرایی مسابقات. ‌

ب-عدم رعایت تکالیف مندرج در دستورالعمل . ‌

ج-انتقال مجوز به غیر. ‌

د-عدم رعایت حقوق مادی و معنوی آثار.

ه-انجام بخت‌آزمایی، قمار، شرط‌بندی و هرگونه اقدام ممنوع مشابه. ‌

و-عدم رعایت بازۀ زمانی و تغییر مکان و سطح برگزاری. ‌ز-عدم رعایت شرایط تبلیغاتی ضوابط و آیین‌نامۀ اجرایی مسابقات. ‌

ح-عدم اعطای جوایز مطابق شرایط اعلامی و مفاد دستورالعمل، ضوابط و آیین‌نامۀ اجرایی مسابقات. ‌

ط-اخذ جوایز توسط برگزارکننده، عوامل وی یا داوران مسابقه. ‌

ي-عدم اخذ سایر مجوزها و پروانه‌های قانونی مربوطه. ‌

ك-اخذ وجه یا قبول هدیه؛ خارج از چارچوب ضوابط و آیین‌نامۀ اجرایی مسابقات. 

7-2- مرجع صدور مجوز پس از دریافت گزارش تخلف، موضوع را بررسی و پس از حصول اطمینان، حسب نوع و شدت تخلف، برگزارکننده را به اخطار کتبی، درج در پرونده، اخذ تعهد کتبی، محرومیت از صدور مجوز برگزاری مسابقه برای مدت یک تا سه سال و یا لغو مجوز محکوم می‌کند. 

7-3-در صورت اعتراض به رد درخواست، محرومیت از برگزاری مسابقه و یا لغو مجوز؛ موضوع در شورای نظارت رسیدگی خواهد شد. تصمیم‌گیری در شورای نظارت با اکثریت آراء و رأی صادره قطعی و لازم الاجرا است. 

تبصره 1: رسیدگی به تخلفات موضوع فصل پنجم آیین‌نامۀ اجرایی مسابقات، در صلاحیت شورای نظارت است. 

تبصره2: حسب نظر شورای نظارت، نماینده‌ای از اداره‌کل استان مربوطه، بدون حق رأی در جلسه شرکت خواهد کرد. 

تبصره 3: از برگزاری مسابقات موضوع این دستورالعمل، بدون دریافت مجوز قانونی، برابر قوانین موضوعه ممانعت خواهد شد. 

تبصره 4: امکاناتِ بر بستر شبکه و تارنما‌های مسابقاتِ فاقد مجوز معتبر، پس از طی مراحل اداری و قانونی، با اعلام مرجع صدور مجوز، توسط مراجع ذی‌ربط مسدود خواهد شد. 

8ـ در موارد سکوت، ابهام، اجمال یا نقص این دستورالعمل، ضوابط و آیین‌نامۀ اجرایی مسابقات در خصوص فعالیت‌های فرهنگی ملاک عمل است. 

9ـ به منظور شفافيت، جلوگيري از تبعيض و اطلاع متقاضیان از تقاضاهاي در نوبت، فهرست متقاضیان مجوز موضوع این دستورالعمل به همراه فهرست مجوزهای صادرشده، به صورت برخط بر روي سامانه، اطلاع‌رسانی مي‌شود. 

10ـ این دستورالعمل در (10) بند و (11) تبصره در تاریخ 3/3/1400 به تصویب وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی رسید و از تاریخ تصویب، لازم‌الاجراست و از این پس مقررات، دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه‌های قبلی مرتبط با موضوع این دستورالعمل ملغی گشته و صدور مجوز برگزاری مسابقات، مطابق ضوابط و آیین‌نامۀ اجرایی مسابقات و دستورالعمل حاضر انجام می‌شود. بدیهی است هرگونه تغییر مفاد این دستورالعمل منوط به طی فرآیند فنی و حقوقی لازم از مبادی قانونی ذیربط (دفتر نوسازی و تحول اداری و دفتر حقوقی و مالکیت فکری) و با تأیید شورای راهبری توسعۀ مدیریت این وزارت‌خانه خواهد بود.


                                                                                                                    سید عباس صالحی

                                                                                                               وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی


نمودار گردش کار