دستورالعمل نحوه رسیدگی به تخلفات نشر بازی‌های رایانه‌ای


دستورالعمل نحوه رسیدگی به تخلفات نشر بازی‌های رایانه‌ای در اجرای بند 7 دستورالعمل‌های "صدور مجوز فعالیت نشر بازی‌های رایانه‌ای" و "صدور پروانه انتشار بازی رایانه‌ای" مصوب وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی طی شماره264350 و 264341 مورخ10/10/1398، دستور‌العمل رسیدگی به تخلفات نشر بازی‌های رایانه‌ای به شرح زیر در تاریخ 28/11/1398 در هیئت مدیره بنیاد تصویب شد و از تاریخ درج در وب‌گاه بنیاد لازم‌الاجرا است. 


بخش اول: تعاریف ماده
1-تعاریف: عبارات اختصاری این دستورالعمل در معانی مشروح زیر به کار می‌روند:
1-1-دستورالعمل‌های صدور مجوز یا پروانه‌: دستورالعمل‌های "صدور مجوز فعالیت نشر بازی‌های رایانه‌ای " و "صدور پروانه انتشار بازی رایانه‌ای" ابلاغی10/10/1398 وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی.
1-2-ستاد: ستاد ساماندهی بازی‌های رایانه‌ای.
1-3-ناشر: اشخاص دارای مجوز فعالیت نشر از بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای
1-4-شورای رده‌بندی: شورای موضوع ماده 6-4 دستورالعمل صدور پروانه انتشار بازی رایانه‌ای.
1-5-دبیرخانه: دبیرخانه هیئت رسیدگی به تخلفات نشر بازی‌های رایانه‌ای در مرحله بدوی و تجدیدنظر.
1-6-هیئت‌های رسیدگی به تخلفات: هیئت رسیدگی به تخلفات نشر بازی‌های رایانه‌ای در مرحله بدوی و یا تجدیدنظر.
1-7-بنیاد: بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای 

بخش دوم: هیئت‌های رسیدگی به تخلفات
ماده 2-به منظور بررسی گزارش‌های واصله به دبیرخانه و رسیدگی به تخلفات نشر بازی‌های رایانه‌ای دارای مجوز یا پروانه از بنیاد، هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:
2-1-یک نفر مسلط به امور حقوقی به حکم مدیرعامل بنیاد (رئیس هیئت بدوی)؛
2-2-مدیر ارزیابی و رده‌بندی سنی بازی‌های رایانه‌ای؛
2-3-یک نفر مدیران مراکز و واحدهای دارای مجوز فعالیت نشر به انتخاب و حکم مدیرعامل بنیاد؛
تبصره1: مدیر ستاد به منظور تشریح و ارائه گزارش‌های لازم به تشخیص و صلاحدید هیئت رسیدگی به تخلفات، بدون حق رأی در جلسات هیئت شرکت می‌کند.
ماده 3-مدیر ستاد (صرفا در موارد برائت) یا محکوم علیه انضباطی، می‌توانند ظرف مدت 10 روز پس از ابلاغ به رای صادره هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات با مراجعه به دبیرخانه اعتراض کنند و در این صورت، پرونده برای رسیدگی به هیئت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات توسط دبیرخانه تعیین نوبت می‌شود.
ماده 4-هیئت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات با ملاحظه اعتراض و بررسی مجدد مستندات، ادله، گزارش‌ها و دفاعیات منعکس در پرونده نسبت به تایید یا نقض یا اصلاح یا صدور رای جدید اقدام خواهد کرد. این رای قطعی است. هیئت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:
4-1-مدیرعامل بنیاد (رئیس هیئت)؛
4-2-یک نفر کارشناس حقوقی به انتخاب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی؛
4-3-یک نفر از مدیران مراکز و واحدهای دارای مجوز فعالیت نشر با حداقل 3 سال سابقه در این حوزه به انتخاب و حکم مدیرعامل بنیاد؛
4-4-معاون نظارت و ارزشیابی بنیاد با حکم مدیرعامل بنیاد؛
4-5-مدیر حراست بنیاد.
ماده 5-هیئت‌های رسیدگی به تخلفات با دعوت کتبی یا الکترونیک از کلیه اعضا و با حضور اکثریت اعضا در محل بنیاد تشکیل می‌شود و رسمیت می‌یابد وکلیه تصمیمات با اکثریت آرای اعضای حاضر در جلسه معتبر است. در صورتی که رای اکثریت وجود نداشته باشد، تصمیم بر برائت خواهد بود.
ماده 6-به جز اشخاصی که به واسطه سمت حقوقی خود در هیئت‌های رسیدگی به تخلفات عضو هستند، عضویت سایر اشخاص به مدت دو سال معتبر است. به حکم مدیرعامل بنیاد، اشخاص مزبور قابل جایگزینی هستند و مدت عضویت هر یک از آنان قابل تمدید است.

بخش سوم: نحوه تشکیل پرونده
ماده 7-دبیـرخانه هیئت‌های رسیدگی به تخلفات به دبیری یک نفر با انتصاب مدیرعامل بنیاد، در محل بنیاد تشکیل می‌شود. دبیرخانه مکلف به تنظیم فرم‌های لازم، تشکیل و تکمیل پرونده‌ها و بررسی مدارک، انجام کلیه امور دفتری و اداری، دعوت از اعضای هیئت‌ها برای شرکت در جلسات ماهیانه یا فوق العاده، تنظیم دستور جلسات، تهیه صورت‌مجلس امور و ابلاغ تصمیمات و آرای صادره است.
ماده 8-ستاد پس از بررسی موضوع گزارش های واصله به شرح مندرج در دستور العمل بازرسی،گزارش‌های لازم را برای هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات تهیه و به دبیرخانه ارسال می‌کند. دبیرخانه نیز به ترتیب گزارش‌های واصله از طریق ستاد، پرونده تشکیل می‌دهد و برای تحقیق، بررسی و رسیدگی به تخلفات اعلام شده، آن‌ها را به نوبت در هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات مطرح می‌کند.
تبصره: در مواردی که مراکز و اشخاص بدون پروانه یا مجوز‌های لازم در حال فعالیت‌های نشر بازی‌های رایانه‌ای هستند، ستاد با رعایت قوانین موضوعه و با هماهنگی دبیر هیئت‌های رسیدگی به تخلفات، گزارش های لازم را به مراجع ویا ضابطین قضایی به منظور ممانعت از ادامه فعالیت غیرمجاز انجام خواهد داد.
ماده 9-مدیر ستاد می تواند در مواردی که به تشخیص خود، رسیدگی به تخلف فوریت دارد، پس از تهیه گزارش لازم با قید جهات فوریت، تقاضای مکتوب تشکیل جلسه فوق العاده را به مدیرعامل بنیاد ارائه کند. مدیرعامل بنیاد پس از بررسی گزارش، حسب مورد، دستور تشکیل جلسه و رسیدگی فوری و خارج از نوبت را در هر مرحله از رسیدگی صادر می‌کند.

بخش چهارم : انواع تخلفات مراکز و اشخاص دارای مجوز یا پروانه از بنیاد
ماده 10-ناشران باید حسب مورد از فعالیت نشر بازی‌های رایانه‌ای به گونه‌های زیر خودداری کنند؛ در صورت ارتکاب، برابر ضوابط و مفاد این دستورالعمل با آن‌ها برخورد می‌شود.
10-1-تخلفات درجه یک:
10-1-1تولید، نشر و عرضه یا به هر نحو در معرض تصرف عموم قراردادن بازی رایانه‌ای دارای محتوای مجرمانه یا متعلقات آن از قبیل بسته‌بندی یا نقشک (آیکن) بازی رایانه‌ای که واجد اوصاف مجرمانه باشد؛
10-1-2هرگونه الحاق یا درج و نمایش تصاویر یا ویدئو یا الحاقیه مرحله یا قسمتی به بازی رایانه‌ای پس از اخذ پروانه انتشار که دارای محتوای مجرمانه باشند؛
10-1-3نشر یا عرضه بازی رایانه‌ای بدون اخذ پروانه انتشار از بنیاد یا ادامه نشر و عرضه بازی رایانه ای پس از انقضا یا تعلیق و لغو پروانه انتشار مربوط؛
10-1-4واگذاری پروانه یا مجوز اخذ شده از بنیاد به غیر؛
10-1-5ارائه هرگونه امکان دسترسی به محتواهای مجرمانه از طریق بازی رایانه‌ای یا متعلقات آن؛
10-1-6نشر و عرضه بازی رایانه‌ای به هر طریق و تحت هر عنوان مغایر با منبع اصلی که برای صدور پروانه به بنیاد ارائه شده است؛
10-1-7الصاق هولوگرام بنیاد به روی بازی‌های رایانه‌ای غیر مجاز؛
10-1-8هرگونه تبادل مالی غیر رسمی یا بدون درگاه بانکی یا هرگونه به کارگیری روش‌های مخفیانه یا معرفی نشده از قبیل عرضه و فروش محصولات مرتبط و امتیازات درون بازی ها، توسط صاحبان مجوز یا پروانه
10-1-9چاپ و یا نشر بسته¬بندی یا نقشک (آیکن) بازی رایانه‌ای بدون دریافت تایید از بنیاد؛
10-1-10عدم ارائه یا احراز ارائه غیر واقعی اظهارنامه‌های قانونی فروش بازی‌های رایانه‌ای خارجی و یا عدم پرداخت به موقع حقوق و عوارض قانونی و دولتی.
10-2-تخلفات درجه دو:
10-2-1نشر یا عرضه بازی رایانه¬ای مجاز به صورت کپی و غیر استمپری؛
10-2-2نشر یا عرضه بازی رایانه‌ای بدون درج کامل یا درج خلاف واقع مشخصات بازی رایانه‌ای از قبیل عدم درج اسم کامل و صحیح (فارسی و لاتین) بازی رایانه‌ای، عدم درج صحیح نشان رده‌بندی سنی نظام ارزیابی و رده‌بندی سنی و علائم مرتبط با آن، عدم درج صحیح شماره پروانه انتشار از بنیاد؛
10-2-3نشر و عرضه فیزیکی بازی رایانه‌ای بدون الصاق هولوگرام بنیاد؛
10-2-4نشر و عرضه بازی رایانه‌ای با الحاق برنامه‌ها یا نرم‌فزارهای جانبی غیرمرتبط؛
10-2-5الصاق هولوگرام‌ها و نشان های مخدوش یا مجعول یا به هر نحو سوءاستفاده از آن‌ها
10-3-تخلفات درجه سه:
10-3-1-تغییر محل فعالیت نشر بدون اعلام قبلی و کتبی به بنیاد؛
10-3-2-عدم نصب مجوز فعالیت نشر در محل دید عموم؛
10-3-3-انجام هرگونه اعمال یا اقداماتی که به تشخیص مقام ذی صلاح قانونی به حقوق کاربران یا اشخاص ثالث لطمه وارد کند، از قبیل تغییر در روند بازی رایانه‌ای که امتیاز‌گیری بازیکنان را مختل یا دچار اشکال کند؛
10-3-4-عدم نظارت بر تالارها یا انجمن¬های گفتگو در بازی رایانه‌ای؛ و
10-3-5-تبلیغ یا عرضه هرگونه بازی رایانه ای و متعلقات نرم افزاری و غیر آن، از قبیل رمز مراحل و ارائه پیوند (لینک) بازی رایانه‌ای غیر مجاز، که استفاده از آن را ترغیب یا تسهیل می‌کند؛ و
10-3-6-عدم ارائه دسترسی یا ارائه اطلاعات نادرست به بنیاد به منظور ممانعت از نظارت و بازرسی در فعالیت‌های صاحبان پروانه یا مجوز.


بخش پنجم: رسیدگی به تخلفات
ماده 11-هیئت‌‌های رسیدگی به تخلفات، گزارش‌ها و شکایت‌ها یا اعتراض‌های ارسالی دبیرخانه را به ترتیب وصول ثبت می‌کند و با بررسی دلایل و مستندات مربوط، با توجه به نوع تخلف، سوابق تخلفات قبلی متخلف یا متخلفان و سایر جهات، یک یا چند تصمیم زیر را اتخاذ و حسب مورد به مبادی مربوط و متخلف اعلام می‌کند:برائت؛
11-2-اخطار کتبی بدون درج در پرونده؛
11-3-اخطار کتبی با درج در پرونده حداکثر تا دو مرتبه؛
11-4-محرومیت از تسهیلات و مزایای اعطایی بنیاد از یک ماه تا یک سال؛
11-5-تعلیق موقت پروانه یا مجوز فعالیت خاطی حداکثر تا دو¬سال؛
11-6-ابطال پروانه یا مجوز فعالیت خاطی.
تبصره1- در صورتی که عمل متخلف منطبق با یکی از جرایم کیفری مندرج در قوانین جزایی کشور باشد، علاوه بر محکومیت انضباطی در هیئت، رئیس هیئت دستور ارجاع مراتب را به دادسرای محل وقوع جرم برای دبیرخانه هیئت رسیدگی به تخلفات صادر می‌کند.
تبصره2- در مواردی که تخلف یا جرم بر بستر شبکه صورت پذیرفته است، علاوه بر برخورد انضباطی، حسب مورد مدیرعامل بنیاد با رعایت ترتیبات اداری، دستور ارجاع مراتب به مراجع قانونی ذی‌ربط به منظور مسدود نمودن یا به هر نحو ممانعت و جلوگیری از ادامه تخلف یا فعالیت غیرمجاز را برای دبیرخانه هیئت‌های رسیدگی به تخلفات صادر می‌کند.
تبصره 3: هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات با دعوت از اشخاص ذی‌ربط، خصوصاً شخص یا اشخاصی که به تخلف متهم شده‌اند، پس از استماع توضیحات اشخاصی که برای رسیدگی حاضر شده‌اند، صدور رای خواهد کرد لیکن در مرحله تجدیدنظرخواهی، جز به تشخیص هیئت تجدیدنظر (در موارد لزوم اخذ حضوری توضیحات و یا مستندات،) دعوت از محکوم علیه یا مدیر ستاد و حضور آنها برای رسیدگی لازم نیست.
ماده 12-هیئت‌ها پس از رسیدگی می‌توانند در مرتبه اول راجع به تخلفات درجه یک، بندهای 3 تا 6 ماده 11، در خصوص تخلفات درجه دو، بندهای 2 تا 5 ماده 11 و راجع به مابقی تخلفات، بندهای 2 تا 4 ماده 11 را اعمال کند.
تبصره- در صورت تکرار یا تعدد تخلفات، هیئت‌ها می‌تواند تصمیمات خود را مطابق ماده 1 این دستور العمل، حداکثر تا دو درجه بالاتر اتخاذ کند.
ماده 13-مسئول اجرای تصمیمات قطعی هیئت‌های رسیدگی به تخلفات معاونت نظارت و ارزشیابی بنیاد است. رای قطعیهیئت‌های رسیدگی به تخلفات مبنی بر تعلیق یا ابطال دائمی پروانه انتشار یا مجوز فعالیت نشر، بلافاصله توسط معاونت نظارت و ارزشیابی بنیاد اجرا و مراتب تعلیق یا ابطال پروانه یا مجوز به اطلاع متخلف رسانده می‌شود. متخلف باید بلافاصله به رأی تمکین و آن را اجرا کند. در صورت استنکاف متخلف، مراتب توسط معاونت نظارت و ارزشیابی به ستاد اعلام می‌شود تا با گزارش و پیگیری ستاد، اقدام مقتضی از طریق مراجع قانونی ذی‌ربط صورت پذیرد.
ماده 14-در اجرای قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعّالیّت‌های غیرمجـاز می‌نمایند و اجزای (1) و (3) بند «ز» فهرست مصادیق محتوای مجرمانه و سایر موازین قانونی، فعالیت‌های نشر بازی رایانه‌ای، فاقد مجوّز معتبر و یا فاقد پروانه انتشار معتبر از بنیاد، توسط مراجع ذی‌ربط مسدود شده و حسب گزارش بنیاد مبنی بر صدور یا تمدید یا رفع تعلیق از مجوّز یا پروانه انتشار مربوط، رفع انسداد می‌شوند.دانلود دستور‌العمل